PJN108 Základy práva pro slavisty I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit se praktickým dovednostem při práci s právními předpisy; osvojit si obecnou právní terminologii, interpretační a aplikační postupy a základy právního myšlení. K tomu slouží základní soubor přednášek zaměřený za základní právní pojmy, systém práva a interpretační postupy a formy realizace práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit základní právní pojmy;
- identifikovat formální prameny práva;
- charakterizovat systém práva;
- popsat proces aplikace práva;
- interpretovat text právních norem.
Osnova
  • Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
Literatura
  • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589. info
  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 9788073804541. info
  • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65. ISBN 978-80-210-4683-2. info
  • HUNGR, Pavel a Petr OSINA. Teorie práva. Edited by Lubomír Kubů. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 9788072016372. info
  • GERLOCH, Aleš, Jiří ČAPEK a Jiří BOGUSZAK. Teorie práva [Boguszak, 2003]. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 323 s. ISBN 80-86395-74-X. info
Výukové metody
Přednášky a seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, 3 otevřené otázky a 10 otázek s variantami. Minimálně 55% správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.