PRSJA008 Odborný překladatelský a tlumočnický seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G21, Pá 12:00–13:40 K24
Předpoklady
PRSJA004 Odborný překlad. seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je podrobněji studenty seznámit s problematiky překladu a tlumočení u úžeji vymezených tematických oblastí. 1. Překlad různých typů textů (styl publicistický, odborný, umělecký); 2.Konsekutivní a simultánní tlumočení.
Výstupy z učení
Studenti, kteří úspěšně absolvují předmět, získají nástroje jak dále posilovat a rozvíjet své překladatelské a tlumočnické kompetence.
Osnova
 • Semináře jsou zaměřené na praktické aspekty překladu, což zahrnuje především systematické používání slovníků, zjišťování relevance internetových zdrojů a práci s nimi, dohledávání reálií, studium odborné terminologie, zpracovávání glosářů, tvorbu resumé atd. Část seminářů je věnována konsekutivnímu a simultánnímu tlumočení. Hlavní tematické bloky: - překlad a tlumočení témat ze společenských věd - reálie v překladech - překlady textů s tematijkou moderních technologií a IT - překlad právních textů - španělština v institucích a organizacích Evropské unie - administrativní španělština
Literatura
 • Holá, Zuzana, Česko-španělský odborný slovník, Brno: Computer Press, 2009
 • Čeňková, I., Teorie a didaktika tlumočení I., Praha, 2001.
 • Brynda, Jiří, Česko-španělský právnický a ekonomický slovník, Praha: Linde Praha, a.s. , 2007.
 • Kol. autorů, Český překlad 1945-2003, Praha: Ústav translatologie FF ÚK, 2003
 • Hatim, Basil; Mason, Ian, Teoría de la traducción: Una aproximación al discurso. Barcelona: Ariel, 1995
 • Popovič, Anton (red.). Preklad odborného textu, Nitra: SPN, 1977
 • García Izquierdo, Isabel, Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo blanch, 2000.
 • Žváček, D., Kapitoly z teorie překladu I. (Odborný překlad). Olomouc, 1995
 • LE DOCTE, E. a TOMÁŠEK, M. Čtyřjazyčný právnický slovník. Praha: Codex, 1997
Výukové metody
V úvodu kurzu bude vymezena odborná terminologie s přehledem definic základních pojmů. V seminářích pak studenti budou aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní texty, které si předem připraví. Práce s textem v jednotlivých seminářích předpokládá důkladnou předchozí přípravu.
Metody hodnocení
Během semestru budou studenti dle zadání jednotlivých vyučujících zpracovávat úkoly, které je třeba odevzdávat ve stanovených termínech, pozdní odevzdání se promítne do hodnocení úkolu. Bodová hodnocení jednotlivých úkolů jsou určena každým vyučujícím. Výsledná známka je průměrem dílčích hodnocení, která student získá od každého z vyučujících, kteří v předmětu zajišťují výuku. Bude-li jedna z částí hodnocena známkou F, bude třeba tuto část opakovat. Závěrečný písemný test . Hranice úspěšnosti - 70%.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PRSJA008