RLBcB210 Křesťanské misie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 K24; a Pá 8. 10. 14:00–15:40 G32, Pá 5. 11. 14:00–15:40 G32, Pá 3. 12. 14:00–15:40 G32
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I || RLBcA006 Křesťanství I || RLBcKA006 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II || RLBcA007 Křesťanství II || RLBcKA007 Křesťanství II ) && ! RLB210 Křesťanské misie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Křesťanské misie představují jeden z nejstarších sociálních, politických a náboženských rámců, které utvářely podobu kontaktu mezi Evropany a mimoevropskými kulturami od středověku až po moderní dobu. Koloniální expanze evropských mocností spolu s intenzivními misiemi v době novověku změnily náboženskou mapu světa a její stopy jsou patrné v mnoha zemích dodnes. Také současné křesťanské misie se odvíjejí v kontextu postkoloniální reflexe této minulosti. Porozumění procesům a souvislostem expanze křesťanství ve světě je tak klíčové pro pochopení nejen náboženské, ale také sociální a politické situace v řadě mimoevropských zemí od jižní Ameriky až po Indii či Japonsko. Křesťanské misie měly zásadní vliv na formování evropského povědomí o „jiných“ kulturách, neboť právě misionářské zprávy přinášejí zpravidla historicky nejstarší záznamy o nich. Ve své podstatě tak tvoří hluboké základy, na nichž stojí moderní disciplíny etnologie, antropologie a také religionistiky. Kurz je věnován nejvýznamnějším křesťanským misiím ve středověku, novověku a moderní době v širokých sociálních, kulturních a politických souvislostech.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět komplexnímu charakteru misií v jejich historickém, sociálním a politickém kontextu;
- reflektovat sociální a kulturní aspekty misií jak v Evropě, tak v kulturách, kde se misie odehrávaly;
- porozumět a aplikovat terminologii spjatou s misiemi;
- porozumět možnostem využití misionářských zpráv jako pramenů religionistického výzkumu
- rozumět důsledkům misií v současném světě
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, požadavky na ukončení. Perspektivy studia křesťanských misií, koncept křesťanské misie.
 • 1. Středověké křesťanské misie - metody a cíle
 • 2. Středověké křesťanské misie v Asii
 • 3. Mezi misií a mučednictvím - misie v konfrontaci s islámem.
 • 4. Dobytí Ameriky - problém "jiného"
 • 5. Křesťanské misie v Indii - portugalské misie a indičtí křesťané.
 • 6. Křesťanské misie v Indii - dalitské hnutí.
 • 7. Křesťanské misie v Číně.
 • 8. Křesťanské misie v Tibetu a Ladaku.
 • 9. Katolické misie ve 20. století - cíle a výzvy.
 • 10. Současné problémy misií ve světě - inkulturace, akulturace, národní církve a nacionalismus.
 • 11. Závěrečný test.
 • Podrobný aktuální sylabus kurzu je dostupný ve Studijních materiálech předmětu.
Literatura
  povinná literatura
 • LIŠČÁK, Vladimír. Františkánské misie v Číně : (13.-18. století). Vydání první. Praha: Academia, 2015. 475 stran. ISBN 9788020024633. info
 • GILLMAN, Ian a Hans-Joachim KLIMKEIT. Christians in Asia before 1500. London: Routledge, 2008. xiv, 391. ISBN 0700710221. info
  doporučená literatura
 • VALTROVÁ, Jana. Středověká setkání s "jinými". Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život 47. ISBN 978-80-257-0399-1. info
 • ROBERT, Dana Lee. Christian mission : how Christianity became a world religion. 1st pub. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. xi, 214. ISBN 9780631236207. info
 • ŽUPANOV, Ines. Disputed mission : Jesuit experiments and Brahmanical knowledge in seventeenth-century India. New Delhi: Oxford University Press, 2001. xiii, 277. ISBN 0195658825. info
 • Questions of cultural identity. Edited by Stuart Hall - Paul Du Gay. 1st pub. London: SAGE Publications, 1996. viii, 198. ISBN 0-8039-7882-0. info
Výukové metody
Přednášky, studium zadané literatury, diskuse nad zadanou literaturou, závěrečný test.
Metody hodnocení
Požadavky na kolokvium:
(a) test v závěru kurzu, 60% správných odpovědí (50%)
(b) skupinová prezentace projektu na zvolené téma (50%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/RLBcB210