CJJ06 Současný český jazyk – syntax

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ06/01: Čt 12:00–13:40 D21, P. Caha
CJJ06/02: Čt 10:00–11:40 D21, P. Caha
CJJ06/03: Čt 8:00–9:40 D21, P. Caha
Předpoklady
CJJ04 Morfologie
Před každým seminářem si studenti musí osvojit zadanou látku. V semináři se budou řešit pouze rozbory konkrétních příkladů, které znalost látky předpokládají. Studenti si musí látku osvojit samostatně četbou učebnice od L. Haegemanové nebo v rámci přednášky (Introduction to Czech syntax /CJBB172/).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 105 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 82/105, pouze zareg.: 0/105, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/105
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
1. seznámení s novějšími teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému, popř. základní textové jednotky;
2. porozumění systémovým možnostem tvoření správných českých vět;
3. poznání formálních vztahů mezi větnými členy.
Student po absolvování kurzu porozumí a bude schopen zachytit základní aspekty syntaktické struktury za pomocí přehledné syntaktické reprezentace. Seminář je koncipován prakticky: tj. má u posluchače rozvíjet schopnost aplikovat jednotlivé teoretické poznatky při práci s konkrétními příklady.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat významové a formální jednotky, ze kterých se věta skládá;
- správně pojmenovat syntaktické jednotky a charakterizovat jejich funkci;
- zakreslit hierarchickou strukturu věty a jejích částí;
- formulovat a strukturně zachytit hlavní pravidla tvoření vět;
- analyzovat syntaktickou strukturu vybraných slov pomocí posunu hlavy;
- charakterizovat pravidla pro tvoření otázek, vztažných vět a vět podmínkových;
- pochopit a formulovat vztahy koreference mezi referujícími výrazy, reflexivy a zájmeny.
Osnova
 • 1. Co je to syntaktická struktura.
 • 2. Slovosled auxiliárů, otázky, negace, podmínkové věty, shoda.
 • 3. Jak poznat konstituent (elipsa, pronominalizace, pozice před klitiky).
 • 4. Vlastnosti konstituentů.
 • 5. Argumenty slovesa.
 • 6. Adverbiální fráze.
 • 7. Vázání.
 • 8. Posun hlavy.
 • 9. Tázací posun.
 • 10. Posun subjektu.
 • 11. Klitika.
 • 12. Syntax a morfologie.
Literatura
  povinná literatura
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
  doporučená literatura
 • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
  neurčeno
 • ŠMILAUER, Vladimír. Novočeská skladba. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 574 s. URL info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
 • DANEŠ, František, Zdeněk HLAVSA a Miroslav GREPL. Mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 746 s. info
Výukové metody
Mezi výukové metody patří teoretická příprava (čtení konkrétních odborných textů) a na jejich základě příprava praktická (analýza konkrétních českých vět/textů).
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení předmětu je: 1. aktivní a pravidelná (povinná) účast na seminářích (četba předem stanovených konkrétních textů a domácí příprava na hodinu), 2. písemná zkouška (test). Aby byl student úspěšný, 1. nesmí mít víc než tři absence, 2. musí v testu získat nejméně 75 % bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.