CJXJ03 Bakalářská práce – jazykovědná

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJXJ01 Základy akad. psaní || NOW ( CJXJ01 Základy akad. psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadavky na formální úpravu bakalářských prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Bakalářská práce je věnována dílčímu jazykovědnému problému, který koresponduje s náplní bakalářského programu Český jazyk a literatura. Bakalářská práce je zpravidla založena na empirickém výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Očekává se, že posluchači v ní předvedou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky, používat sekundární literaturu, dodržovat citační normu, psát odborný text a formálně ho upravit podle oborových požadavků a zvyklostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské práce.
Osnova
  • Bakalářská práce řeší dílčí problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, analýza zkoumaného materiálu). Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
  • Studenti specializačního studia volí téma závěrečné práce v závislosti na své specializaci.
Literatura
  • Literatura pro bakalářskou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Posudky vedoucího práce a oponenta, které doporučí/nedoporučí přijetí bakalářské práce k obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJXJ03