ETBA111 Úvod do etnologie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje vstup do problematiky základní oborové terminologie. Studenty seznamuje s pozicí etnologie ve struktuře společenských věd a vede je k praktickému uplatnění získaných znalostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu Úvod do etnologie schopen charakterizovat obsah etnologie, vývojové tendence oboru a proměnu jeho badatelského diskurzu ve 20. století.
Osnova
 • 1. Etnologie a její postavení v rámci vědní systematiky společenských a humanitních věd, vývoj disciplíny v českém i mezinárodním kontextu.
 • 2. Historické relace názvu oboru a příbuzných disciplín (národopis, etnografie, etnologie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie).
 • 3. Metodologie, problém etnografické chyby, etnocentrismus, kulturní relativismus, etika.
 • 4. Etnická studia (charakter, vývoj, terminologie - národ, národnost, lid, etnikum, etnicita, nacionalismus, xenofobie, rasismus, afirmativní akce).
 • 5. Kultura (definice kultury a jejich východiska ve směrech etnologie a kulturní antropologie, subkultura a kontrakultura, kultura zjevná a skrytá, masová kultura, kulturní studia).
 • 6. Jazyk (lingvistická antropologie, idiolekt, dialekt, multilingvismus, diglosie, jazyk spisovný a nespisovný).
 • 7. Tradiční kultura, problematika tradice.
 • 8. Výzkum města, urbánní etnologie.
 • 9. Aplikovaná antropologie, etnologie a současná geopolitická problematika (konflikty, globalizace, stereotypy).
Literatura
  doporučená literatura
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 342 s. ISBN 9788021068834. info
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007, 634 stran. ISBN 9788020414502. info
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002, 116 s. ISBN 8086569152. info
 • COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 124 s. ISBN 80-7178-385-4. info
 • Sociální a kulturní antropologie. Edited by Olga Vodáková - Václav Soukup - Alena Vodáková. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 175 s. ISBN 808585029X. info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie. Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR Praha, 1997, 211 s. info
 • GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus [Gellner, 1993, 2. vyd.] : Nations and nationalism (Orig.). Translated by Jiří Markus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993, 158 s. ISBN 80-901381-1-X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí úkoly, čtení.
Metody hodnocení
Student absolvuje písemný test s otevřenými otázkami a odevzdá esej, která bude veřejně přečtena.
Navazující předměty
Informace učitele
Další doporučená literatura:
Slownik etnologiczny. Warszava-Poznan 1987.
Brouček, S. a kol.: Základní pojmy etnické teorie. Český lid 78, 1991, s. 237-257.
Jeřábek, R.: K metodě regionální a lokální národopisné monografie. Slovenský národopis 16, 1968, s. 561-569. Bazin, J.: Interpretovat nebo popsat (Kritické poznámky k antropologickému poznání). Český lid 83, 1996, s. 197 - 202.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.