SLOLP02 Doktorský seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
3x během studia. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní Doktorského semináře je prezentace dílčích výsledků či metodologických problémů spojených s projekty disertačních prací doktorandů. Cílem předmětu je, aby každý doktorand nejméně dvakrát během svého studia prezentoval průběžné výsledky své badatelské práce, přednesl příspěvek na téma související se zaměřením jeho disertačního projektu a naučil se reagovat na dotazy a kritické připomínky kolegů a školitelů, a aktivně se zúčastnil diskusí k vystoupením ostatních doktorandů. Předmět má podporovat interdisciplinaritu a širší orientaci v rámci jazykovědy slovanských jazyků a má přispívat k rozvoji kritického myšlení a argumentačních schopností doktorandů.
Výstupy z učení
Zpracování metodologického a problémového textu na zvolené téma.
Osnova
  • 1. Zadání tématu příspěvku ve spolupráci s vedoucím.
  • 2. Zpracování tématu a včasné rozeslání textu předem ostatním doktorandům a školitelům, aby se s textem mohli předem seznámit a mohli si připravit své připomínky a komentáře.
  • 3. Přednes příspěvku a reflexe připomínek, diskuse nad textem.
Literatura
  • Literatura bude zadána školitelem.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace.
Metody hodnocení
Přednes vlastního příspěvku na semináři.
Seznámení se s texty ostatních doktorandů s předstihem, příprava kritických připomínek k textům ostatních.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLP02