KJ1A005 Practical Catalan 5

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/4/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Elena Casas Cortada (lecturer)
Mgr. Jiří Pešek (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Pešek
Department of Romance Languages and Literatures – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures – Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 G21, except Mon 13. 11.
 • Timetable of Seminar Groups:
KJ1A005/01: Fri 14:00–15:40 G02, J. Pešek
Prerequisites
KJ1A004 Catalan 4
Na sledování předmětu se vyžaduje úroveň B2 v Katalánštině.
A B2 level of Catalan is required in order to follow the subject.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Tento předmět se zaměřuje na gramatiku odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená, že se soustřeďuje na nominální morfologii (specifické otázky o pohlaví substantiv, přípony, enklitika, nepravidelná adjektiva), determinanty (členy, demonstrativní a posesivní zájmena), kvantifikátory a číslice, slovesa a relativní klauzule.
This subject focuses on the grammar corresponding to C1 level of Common European Framework of Reference for Languages. This means that it focuses on nominal morphology (specific questions about gender of substantives, suffixation, clitics, irregular adjectives), determiners (articles, demostratives, possessives), quantifiers and numerals, verbal inflection (especially subjunctive), time expression, prepositions, conjunctions and relative clauses.
Learning outcomes
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - Znát a aplikovat gramatické pravidla. - Vyjadřovat se přiměřeně v katalánštině s velmi málo gramatickými chybami.
After completing the course, students will be able to: - Know and apply the grammar rules regarding the issues seen in class. - Expressing themselves appropriately in Catalan with very few grammatical mistakes.
Syllabus
 • 1. Jména a přídavná jména 2. Determinanty a kvantifikátory 3. Slovesa: obecná revize a subjunktivum 4. Příslovce a adverbiální fráze: způsob, množství, místo a čas 5. Předložky 6. Výslovné nedostatky: pronominalové kombinace před slovesem a po něm 7. Relativní věty (I) 8. Relativní věty (II) 9. Spojení 10. Interpunkce
 • 1. Nouns and adjectives 2. Determiners and quantifiers 3. Verbal inflection 4. Adverbs and adverbial expressions: manner, quantity, place and time 5. Prepositions: unstressed, stressed and prepositional phrases 6. Clitic pronouns: combinations 7. Relative clauses (I) 8. Relative clauses (II) 9. Conjunctions 10. Punctuation
Literature
  required literature
 • Institut d’Estudis Catalans (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC.
  recommended literature
 • FABRA, Pompeu. Obres completes. Edited by Jordi Mir - Joan Solà - Manuel Pérez Saldanya - Gemma Rigau - Enric. Primera edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2009, 1247 stran. ISBN 9788484377481. info
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 2181-34. ISBN 9788497873123. info
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Joan Solà - Gemma Rigau Oliver. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, xxxviii, 9. ISBN 9788497873123. info
  not specified
 • Gramàtica del català contemporani. Edited by Gemma Rigau Oliver - Joan Solà. 4a ed. Barcelona: Empúries, 2008, s. 993-217. ISBN 9788497873123. info
Teaching methods
Přednášky, cvičení, domácí úkoly
Lectures, exercises, homework
Assessment methods
Psaný test. Studenti musí mít více než 70% správných odpovědí.
Written test. In order to pass it, students will have to have more than 70% correct answers.
Language of instruction
Catalan
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/KJ1A005