RSb017 Normativní mluvnice I – tvarosloví

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 B2.41, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
RSb010 Základy ruské mluvnice II
Splnění předmětů RJA120 Základy ruské mluvnice I, Základy ruské mluvnice II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematizace a prohlubování znalostí z oblasti ruské morfologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat morfologický systém současné ruštiny a shrnout jeho hlavní rysy;
- uplatnit získané poznatky při praktické jazykové komunikaci
- ovládat teoretické základy morfologie;
- časovat a skloňovat různé druhy sloves, podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek;
- stupňovat přídavná jména, adverbia;
- porovnávat a analyzovat rozdíly mezi ruským a českým morfologickým systémem.
Osnova
 • 1. Morfologie a její základní teoretické pojmy. Morfologické paradigma, varianta. Gramatická kategorie, gramatická forma, gramatický význam. Ruské a české morfologické školy: shody a rozdíly. Morfemika a derivace.
 • 2. Slovní druhy. Vzájemný přechod slovních druhů.
 • 3. Substantiva, jejich klasifikace. Skloňování substantiv v ruštině. Principy paradigmatické klasifikace. Deklinační typy substantiv v ruštině v porovnání s češtinou. Vlastní jména a jejich skloňování. Nesklonná substantiva. Zkratky, jejich rod, číslo, skloňování. Způsoby tvoření substantiv v ruštině.
 • 4. Přídavná jména – jejich obecná charakteristika. Sémantické druhy adjektiv. Paradigmatická soustava. Složené a jmenné tvary. Akcentologické typy jmenných tvarů adjektiv. Komparativ a superlativ adjektiv – způsoby tvoření a užití. Tvoření adjektiv v ruštině.
 • 5. Zájmena – jejich obecná charakteristika. Druhy zájmen a jejich mluvnické zvláštnosti.
 • 6. Číslovky – druhy číslovek a jejich gramatický význam. Základní číslovky – jejich skloňování, morfologické zvláštnost a užití. Konstrukce s číslovkami. Podílné číslovky. Vyjádření přibližnosti. Zlomky. Hromadné číslovky. Číslovky řadové.
 • 7. Sloveso – jeho gramatické významy. Soustava slovesných tvarů. Přízvuk a pravopis sloves. Přechodná a nepřechodná slovesa. Slovesa zvratná. Slovesný vid. Tvoření vidových protějšků. Slovesa obouvidová. Násobená slovesa. Slovesa pohybu. Zvláštnosti při použití vidů v ruštině a v češtině. Slovesný rod. Mluvnická kategorie slovesného způsobu. Oznamovací způsob. Tvoření a zvláštnosti použití imperativních tvarů. Tvoření a použití tvarů podmiňovacího způsobu. Mluvnická kategorie času: tvoření a použití tvarů přítomného, minulého a budoucího času. Použití temporálních tvarů se sekundárním významem. Mluvnická kategorie osoby a čísla.
 • 8. Atributivní tvary sloves: přídavná jména slovesná.
 • 9. Atributivní tvary sloves: přechodníky.
 • 10. Neohebné tvary sloves: infinitiv, podstatná jména slovesná. Tvoření sloves.
 • 11. Neohebné slovní druhy: příslovce.
 • 12. Neohebné slovní druhy: předložky.
 • 13. Neohebné slovní druhy: spojky, částice, citoslovce.
Literatura
  povinná literatura
 • ARCHANGEL’SKAJA, A., SLOVAK, V. (2017): Morfologija sovremennogo russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 124 s. ISBN 8086898695. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 92 s. ISBN 8021032200. info
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 91 s. ISBN 802102528X. info
  doporučená literatura
 • Казак М.Ю. Морфемика и словообразования современного русского языка. Теория : учеб. пособие М.Ю. Казак. – Белгород : ИД «Белгород», 2012. – 80 с.
 • Современный русский язык: Морфемика и словообразование: учебное пособие направления «журналистика» / Составитель Е.М. Бебчук. – Воронеж, 2007. – 28 с.
 • BRANDNER, Aleš. Vyjádření kategorie životnosti u substantiv v ruštině a češtině. In Miroslav Půža, Jakub Konečný. Dialog kultur VI. První. Brno: Tribun EU, 2011, s. Nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7399-199-9. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Jiří JIRÁČEK, Igor‘ Grigor‘jevič MILOSLAVSKIJ a Stanislav ŽAŽA. Morfologie ruštiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 165 stran. ISBN 8021016744. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Jiří JIRÁČEK, Igor‘ Grigor‘jevič MILOSLAVSKIJ a Stanislav ŽAŽA. Morfologie ruštiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 166 stran. ISBN 8021014547. info
 • ŚVEDOVA, N. Ju. Russkaja grammatika. Druhé. Moskva: Russkij jazyk, 1990. info
 • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 783 s. info
 • BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. Praha: Academia, 1979, xxxi, 664. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z praktických úkolů, u kterých je možné zároveň zjistit teoretickou přípravu. Praktické úkoly jsou zaměřeny na překlad, tvoření a výběr správných morfologických tvarů, morfematický rozbor. U zkoušky student také dostane několik morfologických termínů, které bude potřeba vysvětlit a uvést příklady.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/RSb017