Bi2401 Metody zpracování bakalářské práce z genetiky a molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášky a cvičení je:
- osvojení si dovedností zaměřených na vyhledávání odborných informací v biologii
- osvojení si základních pravidel pro psaní odborného textu vedoucích k sepsání kvalitní bakalářské práce jak po obsahové, tak i formální stránce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- osvojení si dovedností zaměřených na vyhledávání odborných informací v biologii
- osvojení si základních pravidel pro psaní odborného textu vedoucích k sepsání kvalitní bakalářské práce jak po obsahové, tak i formální stránce
Osnova
 • 1) Úvod do předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce
 • 2) Vědecká komunikace - obecné zásady a charakteristiky správné vědecké komunikace - vědecká komunikace v éře internetu
 • 3) Prameny odborné literatury - historie, druhy vědeckých článků a jejich struktura
 • 4) Prameny odborné literatury - zdroje klasické a internetové
 • 5) Databáze odborných časopisů - představení databází Science Direct, Web of Science a PubMed, zásady práce s databázemi
 • 6) Způsoby získání odborných článků a jejich zpracování
 • 7) Členění bakalářské práce a jejich charakteristika
 • 8) Technika psaní a zpracování textu - stavba, styl, jazyk, interpunkce, délka, srozumitelnost
 • 9) Nejčastější chyby v textové části Bakalářských prací, psaní posudků
 • 10) Citace literatury v textu - formy a pravidla
 • 11) Citace literatury v přehledu literatury - formy a pravidla
 • 12) Finální úprava Bakalářské práce před odevzdáním, posudky a obhajoba Sylabus cvičení "Zaměření a zpracování bakalářské práce" - Systém vyhledávání odborných informací na internetu - Přehled základních elektronických zdrojů odborné literatury - Vyhledání článků ve zvolené databázi na základě konkrétních informací - Zpracování krátkého odborného textu na základě vyhledaných informací - Přečtení a zhodnocení vybrané bakalářské práce
Literatura
  povinná literatura
 • LÍZAL, Pavel. Zpracování bakalářské práce. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6760-8. URL info
  neurčeno
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Bi2401!
Výukové metody
Přednášky s powerpointovou prezentací, práce s informačními databázemi
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě vypracovaných úkolů v průběhu semestru. Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je pravidelná docházka na přednášku a cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js14/zprac_prace/web/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.