Bi3500 Student research project

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 1 credit(s) (plus 1 for the colloquium). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět nabízí možnost experimentální práce studentů bakalářského studia nad rámec rešeršní Bakalářské práce. Předmět je určen pro excelentní studenty, kterým je zápis povolen garantem příslušného studijního programu na základě souhlasu studentova mentora z ÚEB. Student je zpravidla osloven přímo svým školitelem/mentorem.
Syllabus (in Czech)
  • Dle individuálního zadání mentorem.
Assessment methods (in Czech)
Výstupem bude např. stručná písemná práce s výsledky, která bude podkladem následného kolokvia, dále například účast na konferenci apod. Výstupy pro konkrétního studenta budou stanoveny mentorem před povolením zápisu předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/Bi3500