Bi5595 Základy toxikologie pro přírodovědce

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 11:00–12:50 A29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- mít komplexní přehled v hlavní oblastech souvisejících s toxikologií;
- orientovat se v oblastech klinické toxikologie, epidemiologie, imunotoxikologie, reprodukční toxikologie;
- objasnit principy a metody molekulární toxikologie;
- diskutovat příčiny orgánové a organismální toxicity u člověka;
- vysvětlit základní přístupy a principy ekotoxikologie;
- kriticky posoudit zdroje expozice (průmyslová a profesní toxicita), atd.;
- vysvětlit průběh biotransformace a toxikokinetiky xenobiotik;
- charakterizovat hlavní fáze interakce xenobiotik s organismem, včetně vztahu dávka-účinek;
- porozumět problematice mutageneze a karcinogeneze;
- shrnout metody experimentální toxikologie, znát moderní metody v toxikologii a jejich vývoj;
- orientovat se v toxikologické literatuře a aktivně využívat mezinárodní toxikologické databáze;
- diskutovat a kriticky posoudit toxikologické problémy hlavních typů anorganických a organických látek (léčiva, prioritní polutanty, kovy atd.);
- definovat toxikologické problémy agrochemikálií, zejména pesticidů;
- znát zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy chemikálií;
Osnova
 • 1. Úvod do toxikologie – informace o kurzu, jeho cíle a náplň, vymezení pojmů, postavení toxikologie mezi ostatními vědami, historické aspekty, odvětví toxikologie. Toxicita, její druhy a faktory, které ji ovlivňují;
 • 2. Obecná toxikologie – její principy, interakce xenobiotik s organismem, mechanismy toxicity, typy odpovědí, typy chemických látek, vztah dávka-odpověď;
 • 3. Distribuce a působení xenobiotik – cesty vstupu do organismu, distribuce toxické látky v organismu, metabolismus, vylučování xenobiotik, biotransformace, toxikokinetika, toxikodynamika, rozdíl odpovědí u různých organismů;
 • 4. Neorgánová toxicita – mutagenese a karcinogenese, genetická toxikologie, buněčná toxikologie, molekulární toxikologie, toxikogenomika;
 • 5. Orgánová toxikologie I. – imunitní systém, játra, ledviny, respirační systém, srdce a vaskulární systém, kůže;
 • 6. Orgánová toxikologie II. – nervový systém, reprodukční systém, endokrinní systém;
 • 7. Toxické látky I. – pesticidy, kovy, rozpouštědla, organické polutanty, radiace a radioaktivní materiály;
 • 8. Toxické látky II. – chemické látky v prostředcích pro domácnost, farmaceutika, biologické (zvířecí a rostlinné) jedy;
 • 9. Environmentální toxikologie – znečištění různých složek prostředí a jeho toxické působení, ekotoxikologie;
 • 10. Experimentální metody v toxikologii, hodnocení toxicity, způsoby aplikace testovaných látek, testy na akutní toxicitu (orální, inhalační, perkutánní) a akutní dráždivost, subakutní, subchronickou a chronickou toxicitu. Toxikometrie.
 • 11. Regulační toxikologie, environmentální epidemiologie a hodnocení rizik;
 • 12. Aplikovaná toxikologie – toxikologie potravin, analytická/forenzní toxikologie, klinická toxikologie, toxikologie pracovního prostředí;
 • 13. Praktické aspekty toxikologie, zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy chemikálií;
Literatura
 • Casarett & Doull's essentials of toxicology. Edited by Curtis D. Klaassen - John B. Watkins. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2010. xi, 459. ISBN 9780071742740. info
 • Principles and methods of toxicology. Edited by A. Wallace Hayes. 5th ed. New York: Informa Healthcare, 2008. xxiii, 227. ISBN 9780849337789. info
 • BOELSTERLI, Urs A. Mechanistic toxicology : the molecular basis of how chemicals disrupt biological targets. London: Taylor & Francis, 2003. xxiv, 314. ISBN 0-415-28458-9. info
 • TICHÝ, Miloň. Toxikologie pro chemiky : toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 119 s. ISBN 802460566X. info
 • PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 165 s. ISBN 8071844187. info
Výukové metody
Přednášky jsou vedeny interaktivní formou s podporou audiovizuálních pomůcek. Studenti jsou zapojováni do diskuse o přednášených tématech, což povede k podpoře jejich kritického myšlení. Důraz je kladen na toxikologické mechanismy a principy i širší souvislosti a praktické aplikace jednotlivých odvětví toxikologie pro ochranu zdraví a životního prostředí pro budoucí potenciální uplatnění na pracovním trhu. Součástí výuky budou i projektově zadávané úlohy (prostudování rozšířených studijních materiálů, hledání a syntéza informací z internetu) a zpracování krátké seminární práce.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek je doporučená pro úspěšné splnění výukových cílů i vzhledem k interaktivnímu stylu přednášek. V průběhu semestru bude realizován jeden písemný test k ověření znalostí. Součástí výuky jsou i projektově zadávané úlohy a zpracování krátké seminární práce. Konečné zhodnocení zvládnutí předmětu bude provedenou formou závěrečného písemného testu na konci semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.