Bi6920 Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 A29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává komplexní pohled na ochranu životního prostředí pomocí různých legislativních nástrojů. Do větších podrobností jsou řešeny dva nástroje – Hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA (jako příklad koncepčního nástroje), a Hodnocení životního cyklu výrobků a služeb – LCA (jako příklad dobrovolného nástroje). Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - porozumět principu preventivního přístupu za použití rozličných nástrojů ochrany životního prostředí - orientovat se v současné právní úpravě procesu EIA, včetně vazby na právo EU - vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní prostředí - identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí - klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.) - zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti - obhájit význam LCA jako metody sloužící k minimalizaci dopadů průmyslových výrob na životní prostředí - vysvětlit, jak lze dopady na životní prostředí hodnotit a jaká je využitelnost získaných výsledků - prakticky provádět jednoduchá LCA za použití programu SimaPro - interpretovat získané výsledky a kriticky je posoudit
Osnova
  • 1) Úvod – charakterizace skupin nástrojů ochrany ŽP. Nástroje koncepční (např. EIA), dobrovolné (např. LCA), administrativní, normativní, ekonomické a informační. Představení problematiky hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (LCA). 2) Definice cílů a rozsahu LCA studie, určení funkční jednotky, a principy procesu inventarizace. 3) Postup hodnocení environmentálních dopadů v LCA. Využití software SimaPro, různétypy výpočtů a vizualizace výsledku. 4) Kategorie environmentálních dopadů (úbytek surovin, klimatické změny, lidské zdraví, ekotoxicita, eutrofizace, poškození ozónové vrstvy...), charakterizace na midpointové a endpointové úrovni, výpočet příspěvku k jejich poškození. 5) Interpretace výsledků životního cyklu a kritické přezkoumání LCA studie (analýza citlivosti, Monte Carlo analýza...) 6) Informační zdroje, použití LCA, softwarové pomůcky (SimaPro...) 7) EIA jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí. Obecné požadavky na proces EIA. Základní struktura procesu. Legislativní vymezení procesu EIA. Legislativa v ČR a EU. Předmět hodnocení. Postavení procesu EIA v rámci investiční přípravy. 8) Metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Společenská východiska, systémový přístup, základní metodický přístup, varianty řešení a jejich hodnocení. Klasifikace vlivů na životní prostředí. 9) Zapojení veřejnosti. Veřejnost a ochrana životního prostředí. Demokratické mechanismy. Zapojení v rámci procesu EIA. Specifika práce s veřejností. 10) Proces posuzování koncepcí. Oznámení, zjišťovací řízení, vyhodnocení vlivů, veřejné projednání, stanovisko, specifika územního plánování. 11) Proces posuzování záměrů. Oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko. 12) Principy hodnocení na jednotlivé složky životního prostředí. Obyvatelstvo, ovzduší a klima, hluková situace, povrchové a podzemní vody, půda, horninové prostředí, flóra, fauna a ekosystémy, krajiny, hmotný majetek a kulturní památky.
Literatura
  • ANDĚL P.: Posuzování vlivů na životní prostředí. – Studijní materiál, RECETOX, Brno 2013, 66 s.
  • Zákon č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.
  • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 9788086832425. info
  • BAUMANN, Henrikke a Anne-Marie TILLMAN. The hitch hiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application. Lund: Studentlitteratur, 2004. 543 p. ISBN 9144023642. info
  • ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 348 s. ISBN 8020002421. info
  • DUSÍK, Jiří a Zdeněk KOUBA. EIA :principy procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: PEAC, 1994. v, 73 s. ISBN 80-901771-0-7. info
  • Rukověť EIA. Praha, 1993. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti a je dbán důraz především na porozumění souvislostí. Nedílnou součástí předmětu je praktické seznámení s prací se softwarem SimaPro, dále cvičení na praktické hodnocení environmentálních vlivů a seminář zaměřený na zpracování seminárních prací (ta je koncipována jako dokumentace pro hodnocení modelového záměru na životní prostředí).
Metody hodnocení
Hodnocení zpracované seminární práce, písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017.