Bi7253 Ekologie ptáků

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Rozvrh
Po 15:00–16:50 BR1
Předpoklady
Bi2090 Systém a evoluce obratlovců &&( Bi6340 Ekologie živočichů || Bi5080 Základy ekologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Ekologie ptáků se bude obecně zabývat problematikou chování ptáků a ptačích populací v závislosti na proměnlivých podmínkách prostředí. Cílem bude seznámit posluchače s tématy zabývajícími se chováním a komunikací, chováním a prostředím, reprodukcí a vývojem, a populační dynamikou ptáků. Kurz se zaměří se na 1) faktory limitujícími ptačí populace (na úrovni jedince či celé populace), 2) vnitro- a mezidruhové interakce u ptáků, 3) evoluci životních strategií a sociálních či párovacích systémů. Pozornost bude věnována dále problematice speciace a extinkce, struktuře ptačích společenstev a populace (makroekologie, meta-populace, tok genů apod.).
Osnova
  • 1. Mozek a smysly: inteligence, řízení zpěvu CNS, prostorová paměť, vidění, detekce magnetického pole, slyšení 2. Vizuální komunikace: význam barevnosti, evoluce signálů, ritualizované chování, agonistické chování 3. Hlasová komunikace: individuální rozpoznávání, repertoár zpěvu, mimikry, učení, dialekty 4. Roční, cirkadiánní a cirkanuální cykly, význam fotoperiody, fyziologická regulace pelichání, energetické náklady na reprodukci, náklady a časování pelichání, migrace a navigace 5. Sociální chování, individuální chování jedince v prostoru, teritoriální chování, dominantní chování, chování v hejnu, sociální signály 6. Reprodukce a vývoj: velikost snůšky, vejce, hnízdění a inkubace, produkce spermií, kompetice spermií 7. Hnízdění a inkubace, architektura hnízda, hnízdní materiál, obrana hnízda, koloniální hnízdění, stavba hnízda, mikroklima 8. Párovací systémy - typy, monogamie, tvoření páru, mimo-párové kopulace, párovací systémy a ekologie, polygynie, polyandrie, lek 9. Růst a vývoj, embryonální vývoj, líhnutí, altriciální a precociální, regulace teploty, energie a výživa, růst, kompetice mezi mláďaty, krmení mláďat, sanitace hnízd 10. Rodičovská péče a monogamie, "trade off" a konflikty v rodičovské péči, kooperace, vnitro a mezidruhový hnízdní parasitismus 11. Demografie: životní historie, tabulky, přežívaní a mortalita, kolísání populací, růst populací, regulace populací, geografická variabilita druhu, struktura populace druhu, tok genů, lokální variabilita, geografická izolace 12. Hybridní zóny, ekologie speciace, chování a speciace, druhová diverzita, otevřená a uzavřená společenstva, kompetice
Literatura
  • Gill, F.B. Ornithology, sec. Edition, 1994, W.H. Freeman and Company ISBN:0-7167-2415-4
  • Birkhead, T.R., Mollerr, A.P. 1992. Sperm competition in birds, evolutionary causes and consequences. Academic Press, ISBN 0-12-100541-0
  • Bennett, P.M., Owens, I.P.F. 2002. Evolutionary Ecology of Birds, Life Histories, Mating Systems and Extinction, ISBN 0-19-851089-6
  • Ligon, D.J., 1999: Evolution of Avian Breeding Systems, ISBN 0-19-854913-X
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: předmět se vypisuje jen v semestru sudého roku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.