Bi7351 Metody antropologie I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Mořkovský (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Šplíchalová (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Kováčová (cvičící)
Mgr. Marek Daňko (cvičící)
Mgr. Marie Jandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi7351/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Pá 8:00–10:50 Bp1, M. Čuta, M. Králík, T. Mořkovský, P. Urbanová
Bi7351/02: Po 19. 9. až Ne 18. 12. Pá 11:00–13:50 Bp1, M. Čuta, M. Králík, T. Mořkovský, P. Urbanová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami antropologie. Po ukončení kurzu by student měl být schopen naplánovat si a organizovat antropologický výzkum; znát a umět využít základní antropologické metody pro výzkum biologických vlastností člověka (kosterních pozůstatků i živého člověka); měl by být schopen použít tradiční metrické a morfoskopické metody; měl by znát přednosti a negativa pokročilých metod analýzy tvaru a neinvazivních metod virtuální antropologie; měl by být schopen základní aplikace těchto metod; měl by být schopen rozhodnout, které metody jsou pro zkoumání daného problému nejvhodnější.
Osnova
  • 1) Základy a organizace antropologického výzkumu, filozofie měření, měřící přístroje, měřící jednotky, spolehlivost antropologických metod 2) Tradiční morfometrie I - lebka člověka 3) Tradiční morfometrie II - somatometrie hlavy 4) Tradiční morfometrie III - postkraniální skelet – kostra trupu, horní a dolní končetiny 5) Tradiční morfometrie IV - somatometrie lidského těla 6) Nemetrické znaky I - lebka člověka 7) Nemetrické znaky II - živý člověk – hlava 8) Nemetrické znaky III – postkraniální skelet 9) Nemetrické znaky IV – somatické znaky u živého člověka 10) Kosterní nález – preparace, dokumentace, rekonstrukce, odběr vzorků 11) a 12) Fotodokumentace, 3D a RTG záznam a mikroskopie lidských kostí a zubů + Záznam živého člověka, somatometrie ze záznamu
Literatura
  • Virtuální učebnice morfologie kostry člověka. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
  • BASS, William M. Human osteology : a laboratory and field manual. 5th ed. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 9780943414966. info
  • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
  • DROZDOVÁ, Eva. Základy osteometrie. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 s. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2. info
  • Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8. info
  • KNUSSMANN, Rainer. Vergleichenden Biologie des Menschen : Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. 2. bearb. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1996. xii, 524. ISBN 382740763X. info
  • FETTER, Vojtěch. Antropologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 704 s. info
Výukové metody
Předmět je veden formou praktické přípravy. Každá výuková hodina je uvedena krátkým teoretickým vhledem do konkrétní problematiky, následuje praktická samostatná práce studentů pod vedením vyučujícího.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu: 90% účast (1-2 absence), vypracované protokoly z každé výukové hodiny, zápočtový test. Test obsahuje cca 25 otázek, jedná se o kombinaci multiple-choice odpovědí s otázkami s volnou odpovědí k rozepsání. V testu je hodnocena úroveň metodologických znalostí z oblasti primárního získávání antropologických dat, nabytých v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je nutno získat 60% možných bodů.
Informace učitele
Doporučená literatura: Fetter V. a kolektiv, 1967: Antropologie (Anthropology). Academia. Praha. Knussmann R., 1988: Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (Anthropology, a handbook of human biology) (4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York. Stloukal et al. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. (Anthropology. A handbook for skeleton exploration). Národní muzeum. Praha. Drozdová E. 2004: Základy osteometrie (Basics of osteometry). Skriptum. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Masarykova univerzita. Brno. Iscan M.Y., Helmer R., 1991: Craniofacial Identification. John Wiley and Sons Inc., New York. White T.D., Folkens P.A., 1991: Human Osteology. Academic Press, Inc. San Diego. Bass, W.M. 1987: Human Osteology: A Laboratory and Field Manual (3rd edition). Missouri Archeological Society, Inc. Buikstra, J.E., Ubelaker, D.H., 1994: Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas archeological survey reserach series No. 44. Dokládal M. 1994: Anatomie zubů a chrupu (Anatomy of the teeth and dentition). Skriptum LF MU. Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.