Bi7520c Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi7520 Ekotoxikologie vod. ekosystémů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti a dovednosti nezbytné při hodnocení kvality povrchových vod a vlivu různých typů stresorů na akvatické ekosystémy. Tyto zahrnují schopnosti stanovení strategie a realizaci reprezentativních odběrů různých typů vzorků, podrobnou charakterizaci lokalit, interpretaci bioindikace, porozumění čistírenským technologiím.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni pochopit principy vzorkování sedimentů, vody a vodních organismů, plánovat strategie odběrů pro různé abiotické i biotické matrice, rozpoznat bioindikace fekálního a trofického znečištění, prakticky posoudit a diskutovat různé přístupy a stupně čištění odpadních vod, kriticky zhodnotit a interpretovat souvislosti dějů ve vodním ekosystému také ve spojitosti s vlivem různých typů stresorů.
Cvičení je realizováno formou několika terénních exkurzí a veškerá činnost je realizována s moderními přístroji a vzorkovacími přístroji prakticky, individuálně a přímo v terénu.
Osnova
 • 1. Terénní exkurze, praktické ukázky lotických a lentických ekosystémů s různou mírou antropogenního zasažení.
 • 2. Charakterizace okolního prostředí, charakterizace vodního prostředí, zakreslení do mapy, vedení protokolu, odhad míry zasažení člověkem.
 • 3. Odběry vzorků (voda, sedimenty), skladování a transport, schemata a návrhy testování (jednodruhové testy, vícedruhové testy, mesocosmy).
 • 4. Vedení protokolu o lokalitě, odběrech a testování.
 • 5. Měření koncentrací kyslíku, pH, vodivosti, teploty , průhlednosti vody a dalších parametrů přímo v terénu.
 • 6. vzorkování vodních bezobratlých, identifikace hlavních skupin organizmů a jejich bioindikačních charakteristik
 • 7. Terénní exkurze na čistírně odpadních vod, praktická demonstrace různých stupňů čištění a moderních technologií
Literatura
 • Hill, I.R. et al. Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals. CRC Press, 1994m Boca Raton, Florida.
 • Rand, G.M. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis, 1995, Washington D.C.
 • HARTMAN, Pavel, Ivo PŘIKRYL a Eduard ŠTĚDRONSKÝ. Hydrobiologie. 2. přeprac. vyd. Praha: INFORMATORIUM, 1998. 335 s. ISBN 80-86073-27-0. info
Výukové metody
Celý kurz je veden jako terénní praktické cvičení s důrazem na bioindikace pomocí bentických organismů, schopnost vzorkování sedimentů, vody a vodních organismů.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek:
Přítomnost na všech terénních cvičeních.
Prokázání schopnosti nabrat vzorky vody, planktonu a sedimentů prokázání schopnosti rozpoznat typ znečištění vody
prokázání schopnosti měřit základní fyzikální a chemické veličiny v terénu
prokázání porozumění moderním čistírenským technologiím
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7520c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 06:54, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému