C2858c Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Ing. Jaromír Tulka, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 C10/316
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy zkušebnictví znehodnocování materiálů vlivem prostředí, s hodnocením odolnosti vybraných materiálů proti účinkům hlavních typů prostředí (voda, atmosféra, chemické látky/směsi) a předložit studentům ucelený přehled o zkušebních metodách, zkušebních zařízeních a prostředcích modelování procesů znehodnocování a hodnocení ochranných systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Samostatně analyzovat současné trendy zkušebnictví procesů znehodnocování materiálů vlivem prostředí;
- Identifikovat vlivy základních činitelů systémů znehodnocování materiálů s důrazem na posouzení významnosti při modelovém testování procesů znehodnocování;
- Porovnat a optimalizovat metody a zařízení pro modelování a simulaci zkoušení systémů ochrany kovových, polymerních a jiných materiálů proti vlivům základních degradačních prostředí;
- Navrhnout a vysvětlit vhodnost metod vyhodnocování výsledků simulačních a zrychlených zkoušek, výsledků korelace stupně zrychlení oproti reálným podmínkám s využitím induktivní statistiky;
- Aplikovat známé zkušební metody ochranných systémů a optimalizovat jejich výběr pro konkrétní systémy materiál – degradační prostředí;
- Ovládat a realizovat testování základních znaků jakosti ochranných systémů s přihlédnutím k platným normám OECD, ISO, EN a ČN a provádět relevantní vyhodnocení výsledků.
Osnova
 • Kurz je rozdělen do následujících témat:
 • - Metalografické stanovení korozního průniku;
 • - Stanovení hmotnostního úbytku korozí kovu v kyselém prostředí;
 • - Klasifikace korozní agresivity atmosféry z meteorologických dat;
 • - Zhotovování zkušebních nátěrů barev a laků;
 • - Odvození korozní rychlosti z polarizačních křivek pomocí Tafelových přímek;
 • - Důkaz korozního článku kapkovou zkouškou;
 • - Odhad Hansenových parametrů rozpustnosti polymerních materiálů;
 • - Stabilizace atmosférické rzi;
 • - Stanovení jakostních ukazatelů nátěrových systémů;
 • - Příprava konzervačního oleje s obsahem inhibitoru koroze;
 • - Příprava konzervačních vosků pro ocel, měď a zinek.
Literatura
 • zadává se v průběhu výuky
Výukové metody
Hlavní formou výuky jsou laboratorní cvičení, vhodně korespondující se stanovenými výstupy z učení.
V rámci výuky se využívá klasických i aktivizujících metod:
- z klasických metod především metoda názorně-demonstrační, kdy je studentovi předváděn metodický postup řešené úlohy laboratorního experimentování za současného výkladu principu metody;
- mezi používané aktivizující metody patří hlavně samostatně řešená simulace technických problémů;
- zpracování výstupů ve formě laboratorních protokolů předpokládá znalost základů výpočetní techniky (textových a grafických výstupů) a při zpracování výsledků využití nových mobilních aplikací z oblasti meteorologie, statistiky aj.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen odevzdáním zkušebních protokolů z řešení jednotlivých témat a společným kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.