C6891 Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. (přednášející)
Mgr Tomáš Chudárek (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Ing Petr Šindler (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Mgr Petr Špičák (přednášející), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Chemie životního prostředí I-III (doporučeně)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti:
- mít přehled o důsledcích antropogenních činností na životní prostředí
- znát hlavní druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí
- rozumět hlavním technologickým principům využívaným pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování odpadů
- rozumět principům nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxe a také zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující
- schopni charakterizovat metody využitelné pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů
Osnova
 • V. Vývoj prevenčních metod a přístupů k ochraně prostředí
 • V.1 – Čistší produkce
 • V.2 – Environmentální manažerské systémy (EMS, EMAS, BS, IS)
 • V.3 – LCA, Ecolabeling, Ecodesign
 • V.4 - Udržitelná spotřeba a výroba
 • VII. Odpadové hospodářství
 • VII.1 – Struktura odpadového hospodářství, tok odpadů
 • VII.2 – Původci odpadů
 • VII.2.1 – Komunální odpad
 • VII.2.2 – Odpad z průmyslu a živnostenský odpad, stavební odpady
 • VII.2.3. – Katalog odpadů
 • VII.3 – Sběr a svoz odpadů
 • VII.3.1 – Sběr a svoz komunálního odpadu
 • VII.3.2 – Sběr a svoz odpadů z průmyslu, od živnostníků a stavebního odpadu
 • VII.3.3 – Sběr a svoz nebezpečného odpadu
 • VII.4 – Příprava odpadu k opětovnému využití
 • VII.5 – Materiálové využití odpadů
 • VII.6 – Energetické využití odpadů
 • VII.7 – Zneškodnění odpadů
 • VII.8 – Havarijní připravenost, speciální odpady
 • VII.9 – Moderní trendy v odpadovém hospodářství
 • VIII. Nápravy environmentálních škod
 • VIII.1 - Základní pojmy sanace kontaminovaných lokalit a definice pojmů (sanace saturované a nesaturované zóny, sanace in-situ a ex-situ, integrované technologie, horninové prostředí, saturovaná a nesaturovaná zóna, polární a nepolární polutanty, polutanty těžší než voda a lehčí než voda, source treatment, organické a anorganické polutanty, šíření polutantů v prostředí, fyzikálně-chemické parametry zvodní
 • VIII.2 - Základní principy sanací kontaminovaných lokalit
 • VIII.2.1- Biologické metody
 • VIII.2.2. – Fyzikálně – chemické metody
 • VIII.2.3 - Inženýrské aspekty sanačních technologií (řízení sanace, integrovaný nástroj pro posouzení kvality vyčištěných materiálů, stanovení účinnosti sanace a návrh sanačních limitů, hodnocení účinnosti sanačních zákroků)
 • EXKURZE:
 • 1 den: Ostrava – spalovna NO a LC
 • 1 den: Rapotín – skládka a kompostárna 1 den: Ostrava – spalovna NO a LC
Literatura
 • Kirk Othmer: Chemical technology and environment, I, II. ISBN 978-0-470-10540-5
 • CHUDÁREK, Tomáš. Odpadové hospodářství v praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 157 s. ISBN 978-80-210-6601-4. info
 • CHUDÁREK, Tomáš. Odpadové hospodářství v praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 157 s. ISBN 978-80-210-6601-4. info
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. praktická příručka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 8024812452. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 2007. 179 s. ISBN 9788024816456. info
 • ELLIOTT, David. Energy, society and environment : technology for a sustainable future. 1st pub. London: Routledge, 1997. xxv, 252. ISBN 0415145074. info
 • KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 8085087324. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Přednášky jsou v úplné verzi k dispozici na internetu (recetox.muni.cz)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C6891