C7777 Zacházení s chemickými látkami

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 7:00–8:50 B11/132
Předpoklady
Předmět určený pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na Přírodovědecké fakultě MU nakládají s chemickými látkami. Nutnost každoročně absolvovat C7777 je dána studijními plány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativou dotýkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi, pravidly, kterými se v práci s chemickými látkami musejí řídit, zásadami první pomoci při zasažení chemickými látkami a bezpečné práce v laboratoři.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu C7777 bude schopen popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a klasifikaci nebezpečných vlasností chemických látek, které vyplývají ze současné legislativy, bude schopen poskytnout první pomoc při zasažení chemickou látkou a bude pracovat podle pravidel daných zákony i vnitřními předpisy MU
Osnova
 • Osnova přednášky:

  Zákon č. 350/2011 Sb., č. 258/2000 Sb., Nařízení č. 1907/2006 a Nařízení 1272/2008 včetně následných novelizací.

  Principy klasifikace, značení a balení chemických látek (CLP).

  Bezpečnostní list

  Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Pravidla platná na MU.

  Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, skladování chemických látek a ochrany ŽP.

  Zásady první pomoci při kontaminaci chemickými látkami.

  Zásady bezpečné likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami.

Literatura
 • http://www.rect.muni.cz/nso/
 • ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Praha: Dashöfer, 1999. 1 sv. ISBN 8086229084. info
Výukové metody
Úvodní přednáška (v PS2020 jen její záznam) a samostatná teoretická příprava dle studijních materiálů.
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru (v PS2020 jen její záznam).

Povinná pro studenty 1. ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní.

Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso
Předmět C7777 je nutno absolvovat každý rok, nelze jej opakovat. Nevykonání testu v daném roce, kdy studujete na PřF a zacházíte s chemickými látkami, může znamenat při ukončení studia značné problémy, neboť jde o povinný předmět. Studenti 1. ročníku absolvují přednášku C7777 podle harmonogramu. Potřebné informace jsou všem zapsaným zasílány hromadnými e-mailem, příp. je lze získat ze studijních materiálů k předmětu uložených v IS MU. Test z C7777 je povinný pro všechny zapsané studenty. Test je přístupný z ISu formou odpovědníku k danému předmětu. Z 15 položených otázek je nutně správně zodpovědět 13 otázek. Test lze libovolně opakovat. Absolvovaný test se registruje periodicky do ISu jako zápočet z C7777 a je dokladem o absolvování školení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7777