C8640 Základy studia environmentálních procesů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Růžičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kukučka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lišková (cvičící)
RNDr. Lenka Vaňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost analytické chemie na úrovni základní přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - přenést teoretické poznatky o chování chemických látek v prostředí a procesech na fázových rozhraních získané v přednáškách z Environmentální chemie to úrovně praktických dovedností. - aplikovat analytické dovedností získané v praktickém kursu Analytické chemie životního prostředí na pokročilé laboratorní experimenty. - prozkoumat potenciál laboratorních experimentů pro kvantifikaci rozdělovacích, fotodegradačních, biodegradačních a bioakumulačních procesů. - stanovit a porovnat základní fyzikálně chemické parametry (rozdělovací koeficienty, degradační rychlosti) jednotlivých polutantů. - interpretovat laboratorní výsledky z pohledu jejich osudu v prostředí: - předpovídat environmentální chování chemických látek na základě jejich rozdělovacích koeficientů a degradačních rychlostí naměřených v laboratorních podmínkách.
Osnova
  • 1. Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol-voda (KOW) s použitím metody třepací láhve a plynové chromatografie 2. Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol-vzduch (KOA) s použitím head space analýzy a plynové chromatografie 3. Analýza půdní sorpce a způsobu, jakým jsou organické látky rozdělovány mezi půdu a vodnou fázi, která je s ní v kontaktu 4. Stanovení rozdělovacího koeficientu půda-vzduch jako parametru charakterizujícího procesy výměny mezi půdou a atmosférou 5. Fotodegradace chemických látek ve vodném roztoku 6. Mikrobiální diodegradace chlorovaných uhlovodíků 7. Bioakumulace organických látek ve vybraných bakteriích
Literatura
  • SCHWARZENBACH, René P., P. M. GSCHWEND a Dieter M. IMBODEN. Environmental organic chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2003. xiii, 1313. ISBN 0471357502. info
Výukové metody
Týdenní blok laboratorních cvičení
Metody hodnocení
písemný test, laboratorní protokoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.