E0320 Udržitelný rozvoj - globální výzvy a souvislosti

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Garance
Martin Scheringer, Dr. sc. nat.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům představit multirozměrnost problematiky vlivu lidské společnosti na životní prostředí a zároveň informovat o možnostech i limitech nápravných opatření. Analogicky multirozměrová bude i náplň výuky, která bude spočívat na představení a diskuzi nejen přírodovědných, ale i společenských, etických, filozofických, ekonomických, technických a právních souvislostí vztahu člověka k životnímu prostředí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- obhájit význam a důležitost konceptu udržitelného rozvoje v současné společnosti;
- vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. ekonomie, technologie, etika atd.;
- navrhovat možná řešení současných environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce ;
- analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení ;
- hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních environmentálních problémů, a to velmi kriticky ;
- interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů.
Osnova
 • 1) Život v Antropocénu. Meze planetárního systému I: Ztráta biodiverzity, globální změna klimatu a okyselování oceánů.
 • 2) Meze planetárního systému II: Úbytek stratosférického ozónu, globální cyklus dusíku a fosforu, spotřeba sladké vody, chemické znečištění a atmosférické aerosoly.
 • 3) Socio-demografické souvislosti vývoje společnosti – charakteristika růstu počtu obyvatel, demografická tranzice, nedostatek/nadbytek potravin, hladomory jako politický nástroj, nemoci, příjmová nerovnost.
 • 4) Historie konceptu udržitelného rozvoje jako reakce na problémy lidstva. Významné globální (Naše společná budoucnost, Deklarace z Ria de Janeira, Agenda 21), evropské (Evropa 2020) a národní dokumenty (Česká republika 2030) v oblasti udržitelného rozvoje, projekt OSN Cíle udržitelného rozvoje (2015-2030).
 • 5) Ekologické určení vztahu člověka k životnímu prostředí, kořeny a společenské projevy environmentální krize (migrace obyvatel, frustrace, násilí, atd.).
 • 6) Získávání energie – environmentální, ekonomické i sociální souvislosti různých typů energetiky. Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie.
 • 7) Získávání potravy – environmentální, ekonomické i sociální souvislosti industriálního (konvenčního), udržitelného a ekologického zemědělství.
 • 8) Environmentální etika – vztah člověka a životního prostředí z pohledu hodnot. Svět hodnot a svět faktů. Antropocentrické a biocentrické typy etiky. Etika úcty k životu (A. Schweizer), Etika Země (A. Leopold), Etika rozšířených práv (P. Singer, R. Nash), Hlubinná ekologie (A. Naess).
 • 9) Environmentální ekonomie jako nástroj dosažení prosperity společnosti v rámci environmentálních limitů. Problematika veřejných statků, oceňování životního prostředí, internalizace externalit.
 • 10) Princip předběžné opatrnosti – charakterizace jeho stěžejní role v udržitelném rozvoji, případové studie důsledků jeho ne/uplatnění či zneužití.
 • 11) Rozměry udržitelného rozvoje, Místní Agenda 21 (MA21) - teorie a praktické zkušenosti.
 • 12) Udržitelná výroba a spotřeba, limity technologických řešení jako upřednostňovaného nástroje pro dosažení udržitelného života.
 • 13) Hodnotová řešení environmentální krize - sociálně-psychologické souvislosti udržitelného rozvoje; životní způsoby - dobrovolná skromnost a výběrová náročnost; postmodernismus.
 • 14) Exkurze do "Eko-vesnice" Hostětín - termín bude upřesněn po domluvě se studenty.
Literatura
  doporučená literatura
 • BITTNER, Michal. Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 250 s. Edice RECETOX. ISBN 978-80-210-6622-9. info
  neurčeno
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 9788024615806. info
 • BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 157 s. ISBN 9788021045941. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • HOMER-DIXON, Thomas F. The upside of down : catastrophe, creativity and the renewal of civilisation. London: Souvenir Press, 2007. ix, 429. ISBN 9780285637948. info
 • MEADOWS, Donella H. a Dennis L. MEADOWS. Limits to growth : the 30-year update. Edited by Jørgen Randers. London: Earthscan, 2005. xxii, 338. ISBN 1844071448. info
 • LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496. info
 • FROMM, Erich. Mít, nebo být? Translated by Jan Lusk. Vyd. tohoto překladu 1. Praha: Aurora, 2001. 242 s. ISBN 8072990365. info
 • KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63-X. info
 • SCHWEITZER, Albert. Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Edited by Otakar Antoň Funda - Petr Pokorný, Translated by Jaroslav Kohout. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 8070210109. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti a je dbán důraz především na porozumění souvislostí. Součástí výuky je také odborná exkurze do "eko-vesnice" Hostětín.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, nicméně je silně doporučovaná z důvodu logické návaznosti jednotlivých témat. Z tohoto důvodu je každá účast ohodnocena jedním bodem, kde tyto body pak slouží jako bonusové u závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška na konci semestru je písemnou formou, kde se jedná o kombinaci "multiple choice" testu a otázek s požadavkem písemné odpovědi. Tyto otázky prokáží, zda student problematice porozuměl a umí dané téma vysvětlit. Celkový počet je 100 bodů a pro úspěšné absolvování předmětu je nutné dosáhnout alespoň 50 bodů. Na žádost studenta je možné dodatečné ústní přezkoušení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/E0320