E0380 Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat. (přednášející)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 D29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává komplexní pohled na ochranu životního prostředí pomocí různých legislativních nástrojů. Do větších podrobností jsou řešeny dva nástroje – Hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA (jako příklad koncepčního nástroje), a Hodnocení životního cyklu výrobků a služeb – LCA (jako příklad dobrovolného nástroje).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- porozumět principu preventivního přístupu za použití rozličných nástrojů ochrany životního prostředí
- orientovat se v současné právní úpravě procesu EIA, včetně vazby na právo EU
- vysvětlit základní pojmy a procesní kroky hodnocení vlivů na životní prostředí
- identifikovat potenciální citlivá a kritická místa jednotlivých záměrů ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí
- klasifikovat vlivy na životní prostředí podle různých používaných hledisek (přímé a nepřímé vlivy, synergismus, časové hledisko aj.)
- zapojit se aktivně do procesu EIA z pozice veřejnosti
- obhájit význam LCA jako metody sloužící k minimalizaci dopadů průmyslových výrob na životní prostředí
- vysvětlit, jak lze dopady na životní prostředí hodnotit a jaká je využitelnost získaných výsledků
- prakticky provádět jednoduchá LCA za použití programu SimaPro
- interpretovat získané výsledky a kriticky je posoudit
Osnova
 • 1) Úvod – charakterizace skupin nástrojů ochrany ŽP. Nástroje koncepční (např. EIA), dobrovolné (např. LCA), administrativní, normativní, ekonomické a informační. Představení problematiky hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (LCA).
 • 2) Definice cílů a rozsahu LCA studie, určení funkční jednotky, a principy procesu inventarizace.
 • 3) Postup hodnocení environmentálních dopadů v LCA. Využití software SimaPro, různétypy výpočtů a vizualizace výsledku.
 • 4) Kategorie environmentálních dopadů (úbytek surovin, klimatické změny, lidské zdraví, ekotoxicita, eutrofizace, poškození ozónové vrstvy...), charakterizace na midpointové a endpointové úrovni, výpočet příspěvku k jejich poškození.
 • 5) Interpretace výsledků životního cyklu a kritické přezkoumání LCA studie (analýza citlivosti, Monte Carlo analýza...).
 • 6) Informační zdroje, použití LCA, softwarové pomůcky (SimaPro...).
 • 7) EIA jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí. Obecné požadavky na proces EIA. Základní struktura procesu. Legislativní vymezení procesu EIA. Legislativa v ČR a EU. Předmět hodnocení. Postavení procesu EIA v rámci investiční přípravy.
 • 8) Metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Společenská východiska, systémový přístup, základní metodický přístup, varianty řešení a jejich hodnocení. Klasifikace vlivů na životní prostředí.
 • 9) Zapojení veřejnosti. Veřejnost a ochrana životního prostředí. Demokratické mechanismy. Zapojení v rámci procesu EIA. Specifika práce s veřejností.
 • 10) Proces posuzování koncepcí. Oznámení, zjišťovací řízení, vyhodnocení vlivů, veřejné projednání, stanovisko, specifika územního plánování.
 • 11) Proces posuzování záměrů. Oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko.
 • 12) Principy hodnocení na jednotlivé složky životního prostředí. Obyvatelstvo, ovzduší a klima, hluková situace, povrchové a podzemní vody, půda, horninové prostředí, flóra, fauna a ekosystémy, krajiny, hmotný majetek a kulturní památky.
Literatura
  doporučená literatura
 • ANDĚL P.: Posuzování vlivů na životní prostředí. – Studijní materiál, RECETOX, Brno 2013, 66 s.
 • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 9788086832425. info
  neurčeno
 • Zákon č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.
 • BAUMANN, Henrikke a Anne-Marie TILLMAN. The hitch hiker's guide to LCA : an orientation in life cycle assessment methodology and application. Lund: Studentlitteratur, 2004. 543 p. ISBN 9144023642. info
 • ŘÍHA, Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 348 s. ISBN 8020002421. info
 • DUSÍK, Jiří a Zdeněk KOUBA. EIA :principy procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Praha: PEAC, 1994. v, 73 s. ISBN 80-901771-0-7. info
 • Rukověť EIA. Praha, 1993. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti a je dbán důraz především na porozumění souvislostí. Nedílnou součástí předmětu je praktické seznámení s prací se softwarem SimaPro, dále cvičení na praktické hodnocení environmentálních vlivů a seminář zaměřený na zpracování seminárních prací (ta je koncipována jako dokumentace pro hodnocení modelového záměru na životní prostředí).
Metody hodnocení
Hodnocení zpracované seminární práce, písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.