E1000 ŽP & zdraví I - Globální environmentální výzvy a jejich řešení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Urík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (přednášející)
Dr. Radim Tolasz (přednášející), prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (zástupce)
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Jakub Hruška (přednášející), prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–14:50 D29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je postupně seznámit studenty s hlavními problémy ŽP na globální úrovni, jejich příčinami, důsledky a širšími souvislostmi. Cílem je podat tyto problémy jako výzvy vyžadující brzké řešení a zabývat se tedy také možnými řešeními na nejrůznějších úrovních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- mít přehled o důsledcích lidských aktivit pro ŽP
- identifikovat a shrnout hlavní problémy ŽP na globální i regionální úrovni
- určit a popsat jejich příčiny a následky a rozumět širším souvislostem
- popsat a diskutovat možná řešení od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce
- interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů
- propojit si představované problémy s konkrétními odborníky řešícími danou problematiku
Osnova
 • Může se měnit - sledujte pravidelně program na webu na odkazu zaslaném učitelem
 • 1. vzájemné představení / anketa / uvítání do studia - RECETOX a studium ŽP&Z / představení E seminářů
 • 2. Životní prostředí, člověk a společnost - provázanost a vzájemné interakce (složky přírodního prostředí, klima, biodiverzita, zdroje, potraviny, kontaminace, technologický rozvoj, urbanizace, přelidnění...), multirozměrnost a komplexita většiny problémů, planetární meze
 • 3. Úvod do problému chemického znečištění - významné skupiny environmentálních kontaminantů, jejich zdroje, vlastnosti a chování, staré zátěže a jejich likvidace, expoziční cesty
 • 4. Kvalita ovzduší - znečištění, atmosférické aerosoly, dálkový transport, relevantní legislativa a monitorovací programy (J. Klánová)
 • 5. Globální změna a změna klimatu - IPPC stanoviska, další stanoviska, kontroverze, projevy, dopady (dr. Radim Tolasz, ČHMÚ)
 • 6. Kvalita povrchové a podzemní vody - vodohospodářství, znečištění, okyselování oceánů, nedostatek pitné vody, havárie, úprava a čištění vody, relevantní legislativa a monitorovací programy (B. Vrana)
 • 7. Kvalita půdy – degradace půdy a její ochrana, vlivy zemědělství, lesnictví, dopravy, průmyslu a urbanizace, úbytek orné půdy, food security, eroze, kontaminace, remediace a rekultivace (J. Hofman)
 • 8. Ekosystémové služby - úbytek biodiverzity, krize rybolovu, zdroje a těžba surovin - jejich nedostatek a environmentální dopady, energetika a její rizika, čisté energie (B. Maršálek)
 • 9. Zemědělství a krajina - ekologické zemědělství, potravní řetězce, zajištění objemu a kvality potravin, potravní bezpečnost a expozice toxikantům (prof. Jakub Hruška, CzechGlobe)
 • 10. Urbanizace, průmysl a dopady - technologický rozvoj, průmysl a odpady, doprava, vnitřní prostředí, nové technologie a snižování expozice, chytrá města (O. Mikeš, P. Čupr)
 • 11. kolokvium
Literatura
  doporučená literatura
 • Hamilton C, Gemenne F, Bonneuil C. The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking modernity in a new epoch: Taylor & Francis, 2015
 • Oosthoek J, Gills BK. The Globalization of Environmental Crisis: Taylor & Francis, 2013
 • Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. Edited by Jan Frouz - Bedřich Moldan. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 310 stran. ISBN 9788024626673. info
 • Human-nature interactions in the anthropocene : potentials of social-ecological systems analysis. Edited by Marion Glaser. Abington, Oxon: Routledge, 2012. xvi, 231. ISBN 9780415510004. info
Výukové metody
Pravidelné semináře každý týden či sdruženě dle potřeby do menších bloků. Jednotlivá témata jsou prezentována zvanými odborníky jak centra RECETOX, tak jiných relevantních institucí. Každý problém ŽP je nejen představen a vysvětlen, ale též jsou k němu uvedeny nejnovější oblasti výzkumu a diskutována možná řešení. Účast studentů na seminářích není pasivní, jsou aktivně zapojeni formou anket, dotazů, práce ve skupinkách apod. Na jednotlivé semináře se studenti připravují samostatně předem dle zadaných materiálů a pokynů.
Metody hodnocení
Práce a aktivita studentů je sledována a hodnocena v průběhu celého semestru. Podmínkou pro udělení kolokvia je účast studentů na min 12 seminářích. Za účast na 13, respektive všech seminářích jsou bonusové body při závěrečném hodnocení. Účast musí být aktivní (student reaguje na přednášená témata, pokládá dotazy, není „duchem nepřítomen“ ...).


Kolokvium se skládá ze tří povinných částí (kolokvium za min 70 bodů):


1) docházka – min počet hodin plus bonusové body za víc (40-45-50 bodů za 12, 13, respektive 14 seminářů)


2) vylosování teze a vypracování argumentační eseje (0-30 bodů)


3) krátká prezentace eseje (max 5 min) + 1-2 dotazy v diskusi – zhodnocení vyučujícími (0 – 10 bodů od vyučujících + 0-10 bodů od studentů)

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.