E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Stuchlík Fišerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Palátová Nežiková (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 15:00–15:50 D29/347-RCX2
Předpoklady
Tento předmět nemá žádne specifické předpoklady kromě absolvování střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se pracovat s balíkem kancelářského software MS Office na úrovni umožňující úspěšné studium přírodovědných bakalářských oborů. Důraz bude kladen na přípravu na praktické/laboratorní cvičení, grafické zpracování v nich naměřených dat a přípravu protokolů a podobných technických dokumentů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- Efektivně používat nástroje z balíku MS Office k tvorbě technické dokumentace.
- Pracovat s jednoduchými vědeckými daty s důrazem na kvantitativní data a popis pozorování.
- Napsat protokol.
Osnova
 • Základní počítačová a publikační gramotnost vhodná pro zvládnutí studia na VŠ, zejm. laboratorních cvičení, praktických kurzů a jiných předmětů s textovým výstupem.
 • 1. Úvod do problematiky, představení MS Office, základy vědecké práce na internetu.
 • 2. MS Word – základní formátování, forma dokumentu, revize. Obsah, číslování, tabulky, záhlaví a zápatí.
 • 3. MS Excel – řazení a filtrování dat, nastavení Excelu. Základ práce s daty (platné číslice, přesnost, správnost, odchylky, náhodná a systematická chyba).
 • 4. MS Excel – tvorba grafů – výběr vhodného typu grafu, chybové úsečky, více os, tvorba tabulek, základní vzorce, lineární regrese.
 • 5. MS PowerPoint – základní nastavení, základní estetická a grafická pravidla. Tvorba prezentace – důležité části, doporučené části, struktura prezentace. Další programy pro tvorbu prezentací (Prezi, pdf).
 • 6. Psaní protokolu – povinné části, interpretace výsledků laboratorního cvičení, forma.
 • 7. Zdroje chemických, biologických, biochemických a jiných environmentálně relevantních informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná strategie rešerše.
 • 8. Scientometrie, IF, H-index, citační analýza. Seznámení s Web of Science a Scopusem.
 • 9. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, chemické databáze. SciFinder, PubMed, MedLine, Science direct. Reaxys. Databáze vlastností chemických látek (ChemSpider, Comptox EPA).
 • 10. Odborný/vědecký článek, jeho struktura. Typy článků. Jak články číst.
 • 11. Peer-review: proces, význam, spolehlivost. Citační nástroje: EndNote, Zotero, Mendeley. Získávání dokumentů z knihoven. Databáze knihoven, KUK, Aleph. Cite-while-write, využití citačních nástrojů při psaní dokumentů.
 • 12. Odvrácená strana open access: předstírání peer-review, SciHub, ResearchGate, bookfi. Publikační etika. Závěrečné opakování.
Literatura
 • Žitniak, Ján. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2017. 528 s. ISBN:978-80-251-4891-4
 • JANŮ, Stanislav. Bible MS Office 2013 a 365. Brno: Zoner Press, 2013. 287 s. ISBN 9788074132681. info
 • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení na počítačích, společná diskuse, diskuse formou semináře
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za účast na alespoň 80% vyučovacích hodin a za samostatné zpracování posudku cizího textu (např. protokol z laboratorního cvičení nebo kapitola bakalářské či jiné práce).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.