E3020 Soft-skills III - Vědecké myšlení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Urík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
E3020/1: Út 17:00–17:50 D29/252-RCX1
E3020/2: St 8:00–8:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Obecné znalosti a přehled na úrovni maturity. Předchozí absolvování kurzu E2020 nebo analogického může být výhodou. Obecný zájem o vědu je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat povědomí o konceptu a metodách vědecké práce. Kritické myšlení, schopnost postavit falzifikovatelnou hypotézu a způsob její ověření jako úhelné kameny soudobé vědy jsou široce diskutovány. V technické rovině se budeme zabývat experimentem, výsledky, jejich analýzou a následném přetavení v souvislý odborný text.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
Orientovat se v soudobé vědě a její metodologii.
Navhrnout jednoduchý experiment, který poskytne relevantní a reproducibilní výsledky.
Poznat běžné logické chyby a předcházet jim.
Napsat technickou zprávu.
Osnova
 • Počátek semestru bude věnován teorii experimentální vědecké práci – plánování experimentu, formulování hypotézy, práce s vlastními daty, primitivní analýze dat, odvozování závěrů, ověření hypotézy apod.
 • Ve zbytku semestru budou diskutovány úvody do témat kritického myšlení a základů vědeckých metod.
 • 1. Úvod – představení předmětu, syllabu a podmínek ukončení
 • 2. Co je a co není věda. Pozorování, experiment. Kumulativní a sebeopravný charakter.
 • 3. Vědecká práce – formulace hypotézy, její verifikovatelnost a falzifikovatelnost. Základy vědecké metodologie. Pozorování vs. experiment. Experimentální vědecká práce. Kvalifikovaný odhad. Úloha náhody ve vědecké práci.
 • 4. Experiment a jeho plánování. Příprava a provedení experimentu. Sběr dat. Vliv měření na data. Zpracování dat. Kritické hodnocení dat: reprodukovatelnost, relevance, rozptyl, kvalita. Reálné data. Náhodná a systematická chyba, propagace chyb.
 • 5. Kritické myšlení. Kognitivní zkreslení, limity lidské psychiky. Podvědomé odmítání faktů. Váha faktů ve vědě a v běžném životě. Dunning-Krugerův efekt a syndrom podvodníka.)
 • 6. Kognitivní zkreslení příklady. Základní atribuční chyba, efekt svatozáře, apofenie, klam přeživších, klam dostupnosti, potvrzovací zkreslení, problém zpětného pohledu, zkreslení sloužící sobě, efekt nadměrné sebedůvěry, sklon neriskovat a další.
 • 7. Kognitivní zkreslení, příklady (pokračování).
 • 8. Argumentace, logické a argumentační fauly. Diskuse, debata, dialog, polemika. Smysl argumentace v médiích a na různých platformách. Propaganda.
 • 9. Argumentační fauly, příklady. Odvedení pozornosti, důraz na emoce, důraz na rozum, záměna předmětu, induktivní a kauzální klamy, non sequitur a další.
 • 10. Argumentační fauly, příklady (pokračování).
 • 11. Vědecké psaní: technická zpráva, jednoduché odborné texty. Struktura textu – co mají různé odborné slohové útvary společné a čím se liší.
 • 12. Příprava podkladů k psaní článku: experimentální část, výsledky. Psát článek od začátku nebo až po ukončení experimentální práce?
Literatura
  doporučená literatura
 • KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Edited by Ian Hacking. Fourth edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. xlvi, 217. ISBN 9780226458113. info
 • POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. Translated by J. C. B. Mohr. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 617 s. ISBN 8086005453. info
  neurčeno
 • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
 • BRADBURY, Andrew. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. viii, 109. ISBN 9788025116227. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. 169 s. ISBN 8072610724. info
 • POPPER, Karl R. The logic of scientific discovery. London: Routledge, 2001. 479 s. ISBN 041507892X. info
 • The demon-haunted world : science as a candle in the dark. Edited by Carl Sagan. New York: Ballantine Books, 1996. xv, 457. ISBN 0345409469. info
Výukové metody
seminář a diskuse o probíraných tématech, přednáška, případně cvičení na počítačích,
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za samostatně napsanou esej na vybrané téma související z obsahem semináře a docházku alespoň 75%. Hodnocení je uděleno v poslední hodině v semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.