E4070 Základy toxikologie pro přírodovědce

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 11:00–12:50 D29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/130, pouze zareg.: 0/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/130
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat přehled a dobrou orientaci v hlavní oblastech toxikologie, včetně popisné, mechanistické i experimentální toxikologie. Cílem je poskytnout studentům kvalitní informační základ, který umožní kritické posouzení toxikologických rizik souvisejících s expozicí různých typů látek a také aktuální regulatorní souvislosti z hlediska ochrany lidského zdraví i životního prostředí před jejich působením.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- orientovat se v oblastech klinické toxikologie, epidemiologie, imunotoxikologie, reprodukční toxikologie;
- mít komplexní přehled v hlavní oblastech souvisejících s toxikologií;
- objasnit principy a metody molekulární toxikologie;
- diskutovat příčiny orgánové a organismální toxicity u člověka;
- vysvětlit základní přístupy a principy ekotoxikologie;
- kriticky posoudit zdroje expozice (průmyslová a profesní toxicita), atd.;
- vysvětlit průběh biotransformace a toxikokinetiky xenobiotik;
- charakterizovat hlavní fáze interakce xenobiotik s organismem, včetně vztahu dávka-účinek;
- porozumět problematice mutageneze a karcinogeneze;
- shrnout metody experimentální toxikologie, znát moderní metody v toxikologii a jejich vývoj;
- orientovat se v toxikologické literatuře a aktivně využívat mezinárodní toxikologické databáze;
- diskutovat a kriticky posoudit toxikologické problémy hlavních typů anorganických a organických látek (léčiva, prioritní polutanty, kovy atd.);
- definovat toxikologické problémy agrochemikálií, zejména pesticidů;
- znát zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy chemikálií;
Osnova
 • 1. Úvod do toxikologie – informace o kurzu, jeho cíle a náplň, vymezení pojmů, postavení toxikologie mezi ostatními vědami, historické aspekty, odvětví toxikologie. Toxicita, její druhy a faktory, které ji ovlivňují;
 • 2. Obecná toxikologie – její principy, interakce xenobiotik s organismem, mechanismy toxicity, typy odpovědí, typy chemických látek, vztah dávka-odpověď;
 • 3. Distribuce a působení xenobiotik – cesty vstupu do organismu, distribuce toxické látky v organismu, metabolismus, vylučování xenobiotik, biotransformace, toxikokinetika, toxikodynamika, rozdíl odpovědí u různých organismů;
 • 4. Neorgánová toxicita – mutagenese a karcinogenese, genetická toxikologie, buněčná toxikologie, molekulární toxikologie, toxikogenomika;
 • 5. Orgánová toxikologie I. – imunitní systém, játra, ledviny, respirační systém, srdce a vaskulární systém, kůže;
 • 6. Orgánová toxikologie II. – nervový systém, reprodukční systém, endokrinní systém;
 • 7. Toxické látky I. – pesticidy, kovy, rozpouštědla, organické polutanty, radiace a radioaktivní materiály;
 • 8. Toxické látky II. – chemické látky v prostředcích pro domácnost, farmaceutika, biologické (zvířecí a rostlinné) jedy;
 • 9. Environmentální toxikologie – znečištění různých složek prostředí a jeho toxické působení, ekotoxikologie;
 • 10. Experimentální metody v toxikologii, hodnocení toxicity, způsoby aplikace testovaných látek, testy na akutní toxicitu (orální, inhalační, perkutánní) a akutní dráždivost, subakutní, subchronickou a chronickou toxicitu. Toxikometrie.
 • 11. Regulační toxikologie, environmentální epidemiologie a hodnocení rizik;
 • 12. Aplikovaná toxikologie – toxikologie potravin, analytická/forenzní toxikologie, klinická toxikologie, toxikologie pracovního prostředí;
 • 13. Praktické aspekty toxikologie, zásady ochrany a první pomoci při otravách základními druhy chemikálií;
Literatura
  doporučená literatura
 • LINHART, Igor. Toxikologie : interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2., upravené a rozšířen. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. 410 stran. ISBN 9788070808771. info
  neurčeno
 • Casarett & Doull's essentials of toxicology. Edited by Curtis D. Klaassen - John B. Watkins. Third edition. New York: McGraw-Hill Medical, 2015. xiii, 524. ISBN 9780071847087. info
 • Predictive toxicology : from vision to reality. Edited by Friedlieb Pfannkuch - Laura Suter-Dick. Weinheim: Wiley-VCH, 2015. xxv, 404. ISBN 9783527336081. info
 • General toxicology. Edited by Jaroslava Švarc-Gajić. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. viii, 287. ISBN 9781616684747. info
 • Principles and methods of toxicology. Edited by A. Wallace Hayes. 5th ed. New York: Informa Healthcare, 2008. xxiii, 227. ISBN 9780849337789. URL info
Výukové metody
Přednášky jsou vedeny interaktivní formou s podporou audiovizuálních pomůcek. V průběhu přednášek jsou poskytovány odkazy na konkrétní podkladové materiály pro podrobnější seznámení s problematikou. Studenti jsou zapojováni do diskuse o přednášených tématech, což povede k podpoře jejich kritického myšlení. Důraz je kladen na toxikologické mechanismy a principy i širší souvislosti a praktické aplikace jednotlivých odvětví toxikologie pro ochranu zdraví a životního prostředí pro budoucí potenciální uplatnění na pracovním trhu. Součástí výuky budou i projektově zadávané úlohy (prostudování rozšířených studijních materiálů, hledání a syntéza informací z internetu) a zpracování krátké seminární práce.
Metody hodnocení
The attendance to the lectures is highly recommended for successful fulfillment of the class´ aims and also in regard to the interactive style of the lectures. Part of the class is also a seminar project in teams and its brief online presentation. The final evaluation will be based on a final written test at the end of semester.
Informace učitele
Studenti obdrží kopie prezentací pro přednášky a ilustračních obrázků a schemat, která využijí jako pracovní materiál pro vlastní poznámky a následující studium. Vyučující v průběhu přednášek poskytují odkazy na konkrétní podkladové materiály pro podrobnější seznámení s problematikou. Ostatní literatura slouží k doplnění ev. rozšíření obsahu přednášek. Students are provided with the copies of all presentations, figures, schemes and charts, used for lectures. These handouts serve for students notes and studies. The lecturers refer to specific materials for deeper understanding of presented topics. Recommended literature should be used to extend the matter of lectures.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.