E6050 Osud toxických látek v prostředí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Urík, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 11:00–12:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
NOW ( E6051 Osud tox látek v ŽP - cv )
Je vhodné předchozí absolvování kurzů E5040 Složky životního prostředí a jejich znečištění a C4660 Základy fyzikální chemie. Současný zápis kurzu E6051 Chemie a osud toxických látek v prostředí - cvičení je povinný a umožní praktické vyzkoušení nově nabytých znalostí na příkladech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s chemickými a fyzikálními zákonitostmi, které umožňují kvalitativní a kvantitativní popis osudu chemických látek v životním prostředí. Kurz pokryje transport a rovnováhy látek mezi kompartmenty a jejich chemii v matricích a biomu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- schopen popsat osud chemických látek v prostředí
- rozumět a orientovat se v transportu, distribuci a chemii látek na základě vlastností jednotlivých látek a matric
- kvantifikovat osud chemických látek v prostředí
- používat fyzikálně-chemické zákonitosti a vlastnosti látek pro kvalitativní a (semi-)kvantitativní zhodnocení jejich chování v prostředí na fyzikální i chemické úrovni
Osnova
 • 1. Úvod do fyzikální environmentální chemie. Přehled složek životního prostředí a procesů v nich a mezi nimi na lokální, regionální a globální úrovni.
 • 2. Termodynamika a kinetika, molekuly a jejich interakce.
 • 3. Termodynamika 1: Rozdělovací rovnováhy, rozdělovací koeficienty.
 • 4. Termodynamika 2: Rozdělovací rovnováhy, multi-parametrická lineární závislost volné energie.
 • 5. Termodynamika 3: Sorpce iontů na nabité povrchy.
 • 6. Termodynamika 4: Sorpce na složky biomu, nespecifická toxicita.
 • 7. Kinetika 1: Přehled chemických reakcí (cizorodých) látek v životním prostředí.
 • 8. Fotochemie a fotolýza v matricích životního prostředí.
 • 9. Kinetika 3: Biotransformace.
 • 10. Chemické látky 1: Chlorované organické látky.
 • 11. Chemické látky 2: Polyfluorované a perfluorované látky (PFAS)
 • 12. Chemické látky 3: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)
 • 13. Chemické látky 4: Bromované zpomalovače hoření (BFR)
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHWARZENBACH, René P., P. M. GSCHWEND a Dieter M. IMBODEN. Environmental organic chemistry. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016. xvii, 1005. ISBN 9781118767238. info
 • SCHWARZENBACH, René P., P. M. GSCHWEND a Dieter M. IMBODEN. Environmental organic chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2003. xiii, 1313. ISBN 0471357502. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou přednášky. Důraz je kladen na porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale je doporučená pro porozumnění probíraným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na aktuálně probírané, již probrané učivo a jejich návaznosti. Závěrečné hodnocení je provedno formou písemné zkoušky na konci semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.