ENV015 Udržitelný rozvoj I - úvod do problematiky a globální výzvy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 14:00–15:50 A29/252-RCX1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:;
- porozumět a vysvětlit koncepci TUR jako nezbytné strategie společenského rozvoje postmoderní společnosti, včetně indikátorů udržitelnosti a konkrétních aplikací v politickém a právním prostředí EU i ČR
- interpretovat přístupy čistší produkce a dalších dobrovolných nástrojů polity životního prostředí ČR
- předkládat racionálně odůvodněná doporučení, jak naplňovat koncepci TUR a jaké jsou limity jeho prosazování na globální, celostátní, regionální a lokální úrovni
Osnova
 • 1) Úvod. Život v Antropocénu. Meze zemského systému I – Ztráta biodiverzity
 • 2) Meze zemského systému II – Globální změna klimatu a okyselování oceánů.
 • 3) Meze zemského systému III – Úbytek stratosférického ozónu a okyselování oceánů
 • 4) Meze zemského systému IV – Globální cyklus dusíku a fosforu a využívání sladké vody
 • 5) Meze zemského systému V – Změny využívání krajiny, chemické znečištění a atmosferické aerosoly
 • 6) Socioekonomické problémy lidstva – růst počtu obyvatel, nedostatek/nadbytek potravin, nemoci, příjmová nerovnost
 • 7) Reakce na globální problémy lidstva. Historie konceptu udržitelného rozvoje. Zpráva Římského klubu (1972), Zpráva komise UNCED Our Common Future, (1987), Konference UNCED Rio de Janeiro (1992). World Summit Johannesburg (2002), Rio+20 (2012) a další vývoj.
 • 8) Významné globální, evropské a národní dokumenty v oblasti udržitelného rozvoje. dokumenty a mezinárodní závazky České republiky v ochraně životního prostředí, vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji.
 • 9) Indikátory udržitelnosti na globální úrovni a úrovni ČR
 • 10) Indikátory udržitelnosti na místní úrovni, HSDI, ESI
 • 11) Rozměry UR, Místní Agenda 21 (MA21), nástroje udržitelné výroby.
 • 12) Udržitelná spotřeba, limity technologických řešení UR a uvedení do souvislostí s jinými disciplínami (podrobně pak řešenými ve volně navazujícím předmětu ENV016 Udržitelný rozvoj II - souvislosti environmentálního pilíře).
 • 13) Exkurze do "eko-vesnice" Hostětín - termín bude upřesněn po dohodě se studenty.
Literatura
 • BITTNER, Michal. Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 250 s. Edice RECETOX. ISBN 978-80-210-6622-9. info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 419 s. ISBN 9788024615806. info
 • MOLDAN, Bedřich. (Ne)udržitelný rozvoj : ekologie, hrozba i naděje. 2. vyd. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 141 s. ISBN 8024607697. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na porozumění souvislostí. Součástí výuky je také odborná exkurze do "eko-vesnice" Hostětín.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, nicméně je silně doporučovaná z důvodu logické návaznosti jednotlivých témat. Z tohoto důvodu je každá účast ohodnocena jedním bodem, kde tyto body pak slouží jako bonusové u závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška na konci semestru je písemnou formou, kde se jedná o kombinaci "multiple choice" testu a otázek s požadavkem písemné odpovědi. Tyto otázky prokáží, zda student problematice porozuměl a umí dané téma vysvětlit. Celkový počet je 100 bodů a pro úspěšné absolvování předmětu je nutné dosáhnout alespoň 50 bodů. Na žádost studenta je možné dodatečné ústní přezkoušení.
Informace učitele
Kurz připomíná základní globální problémy a vývoj vztahů ekonomického rozvoje a životního prostředí a seznamuje s komplexem aspektů trvale udržitelného rozvoje a charakterizuje indikátory udržitelnosti. Věnuje pozornost významným globálním dohodám ve vztahu k životnímu prostřední a mezinárodním závazkům České republiky. Charakterizuje státní politiku životního prostředí České republiky a seznamuje s environmentální politikou EU. Z hlediska výchovy k aktivnímu přístupu k budoucím úlohám absolventů je významný výklad úlohy vědeckých pracovníků jakož i osob v řídících a kontrolních institucích státní správy, samosprávy i v nevládních organizacích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.