F2712 Matematika 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
4/3/0. 5 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šejnová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:00–13:50 F3,03015, Út 10:00–11:50 F3,03015
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F2712/01: Čt 7:00–9:50 F3,03015, K. Šejnová
F2712/02: Po 16:00–18:50 F3,03015, P. Kurfürst
Předpoklady
Středoškolská matematika, problematika předmětu Matematika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je pokračováním Matematiky I, spolu s níž tvoří úvod do základů matematické analýzy, lineární algebry a teorie pravděpodobnosti. Je určen studentům bakalářských nefyzikálních a profesních fyzikálních programů. Jeho cílem je naučit studenty používat matematické postupy běžné v přírodních vědách, nikoli však jako pouhé rutinní procedury, ale s pochopením jejich podstaty. Výklad problematiky je založen spíše na názorném zavádění pojmů motivovaném potřebou konkrétního výpočetního aparátu přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, věd o Zemi), popř. i geometrie, a na intuitivně pochopitelném vysvětlení vlastností těchto pojmů, než na tradičním schématu definice - věta --důkaz. Matematická tvrzení jsou však vždy formulována korektně, s uvedením potřebných předpokladů a pro názornost i protipříkladů. Pozornost je věnována rozvíjení znalostí a obecnějším vlastnostem pojmů, bez kterých se studium žádné přírodní vědy nemůže obejít: pojem funkce a základní pojmy lineární algebry. Student programů a oborů, kde je matematika přímo součástí vědní discipliny samotné, mohou předmět chápat jako průpravu pro absolvování nezbytných teoretických matematických disciplin.
Osnova
 • 4.Lineární algebra podruhé
 • 4.1 Vektorové prostory (1. týden)
 • * grupa, okruh, pole
 • * vektorový prostor konečné dimenze: axiomy, lineární závislost a nezávislost, báze, příklady -- matice jako vektory
 • * reprezentace vektorů v bázích
 • * vektorové podprostory, součet a průnik podprostorů, doplňky podprostorů, dimenze a báze podprostorů
 • 4.2 Lineární zobrazení vektorových prostorů (2. týden)
 • * definice lineárního zobrazení, příklady lineárních zobrazení
 • * reprezentace lineárních zobrazení v bázích
 • * jádro a obraz lineárního zobrazení
 • * projekce
 • 5. Souřadnicové systémy
 • 5.1 Kartézská soustava souřadnic z jiného pohledu (3. týden)
 • * kartézské souřadnice v R2 a R3
 • * souřadnicové přímky a roviny
 • * elementární plocha a objem
 • 5.2 Křivočaré soustavy souřadnic (3. a 4. týden)
 • * parciální derivace
 • * polární a válcové souřadnice, jejich souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem
 • * kulové souřadnice, souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem
 • * obecné křivočaré souřadnice, jejich souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem
 • 6.Lineární algebra naposledy
 • 6.1 Skalární součin (5. a 6. týden)
 • * skalární součin
 • * ortonormální báze
 • * ortogonální projekce, metoda nejmenších čtverců z pohledu algebry
 • 6.2 Problém vlastních hodnot (7. a 8. týden)
 • * vlastní vektory a vlastní hodnoty lineárních operátorů, diagonalizace, spektrum
 • * ortogonální a symetrické operátory a jejich diagonální tvar
 • * lineární operátory a tenzorové veličiny
 • * linearita v technických aplikacích
 • 7.Obyčejné diferenciální rovnice
 • 7.1 Rovnice prvního řádu (9. týden)
 • * rovnice se separovanými proměnnými, zákon rozpadu jader, pohlcování rtg záření v látce, řešení rovnic
 • * linearita a exponenciální zákony
 • * lineární rovnice
 • 7.2 Lineární rovnice druhého (i vyššího) řádu (9. a 10. týden)
 • * homogenní lineární rovnice s konstantními koeficienty
 • * nehomogenní lineární rovnice, řešení metodou variace konstant
 • * pohybové rovnice jednoduchých soustav, kmity
 • 7.3 Soustavy lineárních diferenciálních rovnic (11. týden)
 • * soustavu rovnic libovolného řádu lze převést na soustavu prvního řádu
 • * soustavy rovnic prvního řádu
 • * soustavy rovnic druhého řádu: kmity soustav s více objekty, příklady z nefyzikálních disciplin
 • 8.Zmínka o funkcích více proměnných
 • 8.1 Funkce a jejich grafy (12. týden)
 • * funkce dvou a tří proměnných
 • * grafy funkcí dvou proměnných, kvadratické plochy
 • * parciální derivace, řetězové pravidlo pro derivování složených funkcí
 • * úplný diferenciál -- zase linearita
 • * gradient
 • 8.2 Diferenciální operátory (13. týden)
 • * vektorové funkce více proměnných, integrální čáry vektorových polí
 • * divergence a rotace vektorového pole, operátor nabla a Laplaceův operátor
Literatura
 • http://physics.muni.cz/~pavla/teaching.php
 • KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. Vyd. 2., opr. Praha: Academia, 1997. 383 s. ISBN 8020000887. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru,domácí úlohy, testy
Metody hodnocení
Výuka: přednáška a cvičení
Zkouška: písemná (příkady a test) a ústní
Informace učitele
Podrobné informace na http://www.physics.muni.cz/~pavla/teaching.php Požadavky postupu ke zkoušce: (1) účast ve cvičení (neúčast v každém cvičení lze nahradit vyřešením a odevzdáním příkladů stanovených cvičícím učitelem), (2) získání nejméně 50 procent dosažitelných bodů z písemek, (3) odevzdání průběžně zadávaných domácích úkolů dle pokynů cvičícího učitele. Požadavky postupu ke zkoušce pro kombinovanou formu: (1) odevzdání náhradních příkladů za neúčast ve cvičení, (2) získání nejméně 50 procent dosažitelných bodů ze zápočtové písemky (pokud cvičící nestanoví jeste jiný termín, je možné psát zápočtovou vždy v řádných termínech zkoušky).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.