F5330 Základní numerické metody

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 16:00–16:50 Fs1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F5330/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 17:00–17:50 Fs1,01017
Předpoklady
Znalost programování v některém z vyšších programovacích jazyků(Pascal,Fortran, C,C++)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce jsou prezentovány základní numerické metody používané při řešení úloh matematické analýzy a lineární algebry.

K úspěšnému absolvování předmětu musí studenti být schopni
- popsat a vysvětlit přednesené základní numerické metody
- využít uvedené metody k řešení konkrétní úlohy.
Osnova
 • 1. reprezentace čísel v počítači, chyby při numerických výpočtech, stabilita algoritmů, podmíněnost úloh
 • 2. řešení nelineárních rovnic s jednou neznámou (metoda půlení intervalu, metoda sečen, Riddersova metoda, Newtonova-Raphsonova metoda)
 • 3. minimalizace a maximalizace funkcí jedné proměnné
 • 4. interpolační polynomy
 • 5. numerická kvadratura (klasická pravidla, Rombergova integrace, nakládání s nevlastními intergrály, vícerozměrné integrály)
 • 6. diferenciální rovnice s počáteční podmínkou a jejich soustavy (Eulerova metoda, Rungeovy-Kuttovy metody)
 • 7. soustavy lineárních rovnic (Gaussova eliminační metoda, LU rozklad, Choleského rozklad, iterační metody pro soustavy s řídkou maticí)
 • 8. vlastní čísla a vlastní vektory matic (Jacobiho metoda)
 • 9. řešení soustav nelineárních rovnic Newtonovou-Raphsonovou metodou
 • 10. okrajové úlohy u obyčejných diferenciálních rovnic
 • 11. parciální diferenciální rovnice (Laplaceova rovnice, rovnice vedení tepla)
Literatura
 • MÍKA, Stanislav. Numerické metody algebry. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 169 s. info
 • HUMLÍČEK, J. Základní metody numerické matematiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 171 s. info
 • CELÝ, Jan. Programové moduly pro fyzikální výpočty. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 99 s. info
 • PRESS, William H. Numerical recipes in C : the art of scientific computing. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xxvi, 994. ISBN 0521431085. info
 • MARČUK, Gurij Ivanovič. Metody numerické matematiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 528 s. info
 • CELÝ, Jan. Řešení fyzikálních úloh na mikropočítačích. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1990. 108 s. ISBN 8021001267. info
 • PANG, Tao. An introduction to computational physics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xv, 385. ISBN 0521825695. info
Výukové metody
Přednáška + individuální cvičení na počítači.
Metody hodnocení
Zápočet: přehled o přednášené problematice + rozprava o zpracovaných programech.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~chaloupka/F5330/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.