FR004 Neionizující záření v zobrazovacích metodách - přednáška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní kurz vysokoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení teoretických základů ultrazvukové diagnostiky včetně metod dopplerovských, MR zobrazování (základní principy, pochopení základních pulzních sekvencí, jejich využití v klinické praxi a nastínění možností fyzika ve vědecké i klinické praxi), termografie, endoskopie a nastupujících zobrazovacích metod založených na jiných principech. Důraz je kladen na teoretické a technické aspekty výše specifikovaných zobrazovacích metod a s nimi spojené otázky bezpečnosti pro zdravotnický personál i pacienty.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- vysvětlit teoretické základy ultrazvukové diagnostiky včetně metod dopplerovských a kombinovaných i principy elastografie
- u MR zobrazování vysvětlit základní principy až po základní pulzní sekvence, jejich využití v klinické praxi
- objasnit principy termografie
- v přiměřeném rozsahu vysvětlit metody endoskopické a nastupující zobrazovací metody založené na jiných principech
- vedle znalostí pricipů teoretických a technických bude absolvent kurzu rozumět u výše specifikovaných zobrazovacích metod problematice jejich bezpečnosti pro zdravotnický personál i pacienty
Osnova
 • Ultrazvukové zobrazení a dopplerovské metody
 • -Akustické vlastnosti tkání
 • -Ultrazvuk a jeho zdroje
 • -Zobrazení A,B a M
 • -Dopplerovské a kombinované metody
 • -Ultrazvuková elastografie
 • Základní principy MRI:
 • -Tvorba a detekce signálu
 • -Prostorové kódování, k-prostor, rekonstrukce obrazu
 • -Popis základních pulzních sekvencí
 • -Pokročilé techniky zobrazení
 • -Optimalizace pulzních sekvencí v klinické praxi z pohledu fyzika
 • -Artefakty obrazu a jejich korekce
 • Termografie (principy klinické využití)
 • Zobrazovací metody v oftalmologii a endoskopie (přehled)
 • Nastupující zobrazovací metody (přehled novinek)
Literatura
  povinná literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 stran. ISBN 9788021089846. info
  doporučená literatura
 • doporučené přednášky
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
při malém počtu studentů (1-2) může část výuky probíhat formou konzultací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.