FRF140 Praxe z radiologické fyziky (radiodiagnostika)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se zabývá fyzikálními a fyzikálně-technickými aspekty rentgenové diagnostiky. Během výuky je studentům vysvětlena funkce rentgenového zařízení, vznik rentgenového obrazu a je podán přehled jednotlivých zobrazovacích metod a jejich specifik z pohledu získání potřebné diagnostické informace a radiační zátěže pacienta. Pozornost je rovněž věnována problematice spojené s dodržováním základních principů radiační ochrany osob (pacient/personál, návštěvy a další osoby) Náplní praxe je spojení všech nabytých teoretických znalostí (v předmětu Rentgenová diagnostika) s praxí. Ukázka pracovišť, jak v klinickém provozu, tak po skončení klinického provozu, kdy jsou prováděny všechny potřebné kontroly a nutná měření dle platné legislativy. V některých případech půjde o různá testovací zobrazení, aby si student osvojil fungování různých systémů. Student tímto dostane možnost, udělat si velmi reálný obraz o charakteru práce v jeho případném budoucím povolání. V rámci praxe budou studenti také seznámeni (formou exkurze) s přístroji pro zobrazování s využitím magnetické rezonance a ultrazvuku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a vysvětlit základní techniky rentgenové diagnostiky
- aplikovat poznatky nabyté o rentgenové diagnostice v praxi
Osnova
 • Osnova praxe (po dnech):
 • 1. Prohlídka pracoviště a ukázka jednotlivých zobrazovacích včetně základních charakteristik všech rtg modalit. Seznámení legislativními požadavky.
 • 2. Skiagrafie – zkouška provozní stálosti (ZPS) a zkouška dlouhodobé stability (ZDS) – představení pomůcek a ukázka zkoušky v rozsahu dle nejnovějších vyhlášek SÚJB a schválených metodik, popis rozdílů pro jednotlivé modality (stacionární x pojízdné) a možnosti rozdílů pro jednotlivá pracoviště (testy přizpůsobené k použití rtg zařízení), praktické provedení ZPS a/nebo ZDS včetně vyhodnocení.
 • 3. Skiaskopie – zkouška provozní stálosti (ZPS) a zkouška dlouhodobé stability (ZDS) včetně DSA. Měření neužitečného záření a výpočet týkající se optimalizace – teoretická příprava (proč a jak se toto měření provádí), představení pomůcek a provedení měření alespoň jednoho skiaskopického a jednoho skiagrafického pracoviště, konzultace s obsluhou z důvodu zjištění všech potřebných parametrů, výpočet důkazu optimalizace pro všechny možné pozice jak personálu, tak obyvatelstva, zhodnocení úrovně radiační ochrany dle zjištěných (naměřených) hodnot.
 • 4. Mamografie – zkouška provozní stálosti (ZPS) a zkouška dlouhodobé stability (ZDS) – představení pomůcek a ukázka zkoušky provozní stálosti v rozsahu dle nejnovějšího doporučení SÚJB, praktické provedení ZPS včetně vyhodnocení. Ukázka digitální tomosyntézy.
 • 5. Seznámení s klinickým provozem radiodiagnostického pracoviště. Práce s parametry uvedenými v DICOM hlavičce – expoziční parametry, dávkové parametry, parametry postprocessingu. Použití expozičních a dávkových hodnot pro odhad dávek pacientům použitím různých softwarů. Exkurze na pracoviště využívající zobrazování pomocí magnetické rezonance a ultrazvuku.
 • 6. Kontrola CR zobrazovacího řetězce – čtečka kazet, kazety, displeje – představení pomůcek a provedení ZPS dle nejnovějšího doporučení SÚJB včetně vyhodnocení. Testování diagnostických displejů určených pro klasickou skiagrafii, pro mamografii s důrazem na rozdíly jak v samotných testech, tak v jejich tolerancích včetně testu kontroly osvětlení.
 • 7. Experimentální měření na CT – vliv napětí a proudu na kvalitu obrazu, měření s použitím automatické modulace proudu a bez ní, použití automatické modulace napětí, vliv správné centrace pacienta na dávku a kvalitu obrazu. Experimentální měření na angiografickém systému – vliv expozičních parametrů (napětí, proud, délka pulzu, filtrace) na kvalitu obrazu, fungování expoziční automatiky, vliv polohy pacienta vzhledem k detektoru na dávku.
 • 8. Práce v kalibrační laboratoři – seznámení s rtg svazky referenční kvality, kalibrace měřících systémů, korekční faktory. Použití termoluminiscenčních dozimetrů a gafchromických filmů pro dozimetrii pacientů.
Literatura
 • Bushberg JT. The essential physics of medical Imaging. 3. ed., Internat. Ed.S.1.: Lippincott Williams And W, 2011. ISBN 1451118104.
 • Aktuální přednášky předmětu Radiologická fyzika – radiodiagnostika.
 • Dance DR. et al. Diagnostic radiology physics – A handbook for teachers and students. IAEA, Vienna, 2014. Online: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf.
 • Aktuální doporučení SÚJB pro provádění zkoušek rtg systémů.
 • Súkupová L. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.
Výukové metody
praxe
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FRF140