EN

PřF:G5111 Podnikání v průzkumu a těžbě - Informace o předmětu

G5111 Podnikání v průzkumu a těžbě nerostných surovin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Dan Štěpánský (přednášející)
Garance
RNDr. Dan Štěpánský
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 14:00–15:50 G1,01004
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončený bakalářský studijní program.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz doplňuje studium geologie ložisek nerostných surovin prostřednictvím základů teorie a praxe oceňování a srovnávání investičních projektů v průzkumu a těžbě nerostných surovin.
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti nezbytné pro zahájení vlastní podnikatelské kariéry v geologických oborech, nebo pro jejich efektivní začlenění do pracovních kolektivů v komerčních subjektech v České republice i v mezinárodním prostředí.
Pro popis oceňování budou mimo jiné použity základy mezinárodně standardních metod stanovení diskontovaných peněžních toků (discounted cash flow), metody stanovení čisté současné hodnoty (net present value, NPV) a metody stanovení vnitřního výnosového procenta (IRR).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti chápat základní principy oceňování projektů v různých zemích v kontextu tamní daňové soustavy a objektivně existujících podnikatelských rizik.
Porozumí vstupům i výstupům ekonomických modelů a budou schopni kvalifikovaně diskutovat jednotlivé parametry projektů.
V rámci příkladů se dále seznámí s kategoriemi rizik a praxí srovnávání a výběru investičních projektů.
Osnova
 • Historie podnikání v těžbě a průzkumu nerostných surovin v časovém a mezinárodním kontextu.
 • Forma účasti podnikatelského subjektu v projektu (service contract, buy-back contract, royalty/tax, production sharing) a obecné principy zdanění těžby nerostných surovin.
 • Principy státní regulace průzkumu a těžby ve světě, aktuální Horní právo České republiky
 • Business development, strategická kritéria výběru projektu, mezinárodní terminologie a postupy při schvalování projektů.
 • Principy investičního rozhodování, výnos, riziko, likvidita. Rizika v projektu, očekávaná peněžní hodnota (EMV), rozhodovací stromy (decision trees),
 • Základní pojmy projektu (pořizovací cena, tržby, náklady, úroky, odpisy, daně, zisk) a mezinárodní terminologie, zisk vs cash flow.
 • Výdaje a výnosy relevantní k projektu, základní metody oceňování projektu (rentabilita investovaného kapitálu, návratnost investice), jejich výhody a nevýhody
 • Ocenění podnikatelského projektu na základě diskontovaných peněžních toků, princip diskontování, hodnota peněz v čase, úročení (time value of money, compounding), budoucí hodnota (FV), metoda čisté současné hodnoty (NPV), metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)
 • Vliv inflace a zdanění na výnosnost projektu
 • Vstupy do projektu těžby nerostných surovin (zásoby a jejich kategorizace, těžba, cena produkce, daně, investice, provozní výdaje. Bod zvratu (break even point).
 • Výnosové kritérium, cena kapitálu (WACC), rizika mezinárodních projektů (geologická, ekonomicko-kontraktní, partnerská, politická)
 • Případová studie – sestavení jednoduchého podnikatelského projektu
Literatura
 • Developments in economic geology. Amsterdam: Elsevier,. info
 • POHL, Walter. Economic geology : principles and practice : metals, minerals, coal and hydrocarbons - introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xii, 663. ISBN 9781444336634. info
 • EVANS, Anthony. An introduction to economic geology and its environmental impact. Oxford: Blackwell Science, 1997. ix, 364. ISBN 086542876X. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 20 otázek, každá hodnocená 1 bodem. K úspěšnému zvládnutí je potřeba 10 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/G5111