M1401 Lineární algebra a polynomy

Faculty of Science
Autumn 2000
Extent and Intensity
2/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (lecturer)
Mgr. Pavel Krumnikl (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vektorové prostory nad R: definice vektorového prostoru, lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost, podprostory, báze a dimenze vektorového prostoru
Matice nad R: maticové operace, determinant, převod na schodovitý tvar, hodnost, inverzní matice
Soustavy lineárních rovnic: řešitelnost, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminační metoda, homogenní soustavy, vektorový prostor řešení, fundamentální systém řešení
Literature
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2 [Horák, 1993]. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 80-210-0816-4. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 196 s. ISBN 8021003200. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. II [Horák, 1988]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 205 s. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. I [Horák, 1987]. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 196 s. info
  • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 159 s. info
  • SEARLE, S. R. Matrix algebra useful for statistics. New York: John Wiley & Sons, 1982. 438 s. ISBN 0471866814. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2001.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2000/M1401