M2110 Lineární algebra a geometrie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). 2 kr. zápočet. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (cvičící)
doc. Lukáš Vokřínek, PhD. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M2110/01: Út 10:00–11:50 M5,01013, O. Klíma
M2110/02: St 14:00–15:50 M1,01017, J. Kaďourek
M2110/03: St 16:00–17:50 M1,01017, J. Kaďourek
M2110/04: St 16:00–17:50 M5,01013, L. Vokřínek
M2110/05: St 14:00–15:50 M5,01013, L. Vokřínek
M2110/06: Po 8:00–9:50 M2,01021, M. Čadek
Předpoklady
M1110 Lineární algebra a geom. I || M1111 Lineární algebra a geom. I ||( FI:MB003 Lineární algebra )
Předpokládá se znalost základních pojmů lineární algebry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto druhého kurzu z lineární algebry je seznámit studenty s dalšími základními pojmy lineární algebry. Po absolvování kurzu studenti *budou dobře tereticky i početně ovládat afinní prostory, bilineární a kvadratické formy, vlastní čísla a vlastní vektory, *budou schopni řešit úlohy na prostory se skalárním součinem, ortogonální, unitární a samoadjungované operátory a *budou umět hledat Jordanův kanonický tvar.
Osnova
  • Afinní geometrie: afinní prostory a podprostory, vzájemná poloha, geometrické úlohy, afinní zobrazení. Lineární formy: definice, duální vektorový prostor, duální báze a duální lineární zobrazení. Bilineární a kvadratické formy: definice, matice vzhledem k dané bázi, diagonalizace, signatura, Sylvestrův zákon setrvačnosti. Euklidovká geometrie: kolmá projekce, vzdálenost a odchylka afinních podprostorů. Lineární operátory: invariantní podprostory, vlastní čísla a vektory, charakteristický polynom, algebraická a geometrická násobnost vlastních čísel, podmínky diagonalizovatelnosti. Ortogonální a unitární operátory: definice a základní vlastnosti,vlastní čísla a jejich geometrický význam. Samoadjungované operátory: adjungovaný operátor, symetrické a hermitovské matice, spektrální rozklad, věta o hlavních osách. Jordanův kanonický tvar: nilpotentní endomorfismy, kořenové podprostory, výpočet pomocí řetězců.
Literatura
  • Zlatoš P.: Lineárna algebra a geometria, připravovaná skripta MFF Univerzity Komenského v Bratislavě, elektronicky dostupné na http://www.math.muni.cz/pub/math/people/Paseka/lectures/LA/
  • Slovák, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno:~Masarykova univerzita, 1998. 138. elektronicky dostupné na http://www.math.muni.cz/~slovak.
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška má tři části: písemky v průběhu semestru, písemku ve zkouškovém období a ústní zkoušku. V semestru je nutno získat aspoň 8 bodů z 8 krátkých písemek psaných ve cvičeních. Každá písemka je za 2 body. Body navíc se budou započítávat s váhou 0,5 do výsledku početní části zkouškové písemky.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~cadek
Písemná zkouška má tři části: 1. Písemky v semestru: Cvičící budou na každém cvičení zadávat domácí úlohy. Na začátku následujícího cvičení se bude psát krátká písemka (maximálně 15 minut). Její zadání bude velice blízké zadání některého příkladu z domácí úlohy. Těchto písemek bude celkem 8, za každou se budou udělovat maximálně 2 body. K postupu k druhé části zkoušky musí student v součtu získat aspoń 8 bodů (z celkového počtu 16). Body navíc se budou počítat do výsledku početní části zkouškové písemky s váhou 0,5. 2. Písemka ve zkouškovém: Studenti musí k postupu k ústní zkoušce získat 5 bodů z teoretické části a 6 bodů z početní části. Do početní části se započítává s vahou 0,5 počet bodů nad 8 z předchozích písemek. 3. Ústní zkouška: Při ní bude vyžadováno porozumění předneseným tématům, schopnost demonstrovat vyložené pojmy a věty na příkladech a schopnost dokázat základní věty.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: ukončení zápočtem možné pouze rozhodnutím učitele
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.