XS150 Psychologie výchovy a vzdělávání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
Mgr. Tereza Vychopňová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 17:00–17:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XS150/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–16:50 Z6,02006, B. Lazarová
XS150/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 18:00–18:50 Z6,02006, B. Lazarová
Předpoklady
Absolvování předmětu Psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Cíle předmětu
Student bude znát terminologii vztahující se k problematice psychologie aplikované do školní praxe, seznámí se s hlavními tématy pedagogické a školní psychologie.
Osnova
 • Aplikované psychologické disciplíny ve školní praxi. Jejich obsah, postavení v systému psychologických věd a vztah k pedagogice. Pojem pedagogická psychologie, psychologie vzdělávání a výchovy, psychodidaktika. Procesy učení ve vztahu k vývojovým stádiím. Dítě školního věku, dospívající a dospělý - specifika jejich učení a vzdělávání. Kognitivní a intelektové faktory ovlivňující procesy učení. Inteligence a tvořivost. Kognitivní funkce, kognitivní styly, styly učení. Strategie učení, poznávání a ovlivňování učebních strategií a stylů. Osobnost učícího se jako faktor školní úspěšnosti. Motivace žáka, práceschopnost, liknavost. Volní vlastnosti a učení. Možnosti podpory motivace. Poruchy učení a chování a jejich vliv na úspěšnost žáka. Jiné mimointelektové faktory ovlivňující školní úspěšnost žáka. Rodinný kontext. Výchovné styly. Spolupráce učitele a rodičů. Zásady pro komunikaci s rodiči. Vliv širšího sociálního kontextu, postoje žáků ke škole a k učení. Možnosti poznávání faktorů ovlivňujících školní úspěšnost. Pojem pedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, pedagogicko-psychologická diagnostika. Diagnostické metody využívané v pedagogické praxi. Poradenský podpůrný systém školám. Školní psychologie, školní poradenství, školský poradenský systém. Spolupráce učitelů, školních psychologů, školních speciálních pedagogů apod. Modifikace chování žáka, řízení školní třídy. Klima třídy a jeho poznávání, možnosti práce se třídou. Psychologie odměn a trestů. Metodická preventivní práce ve škole. Osobnost učitele, kompetence učitele. Zátěž v profesi učitele, pracovní spokojenost a odpovědnost. Učitelé a zdraví. Profesionální rozvoj učitele, kariéra učitele.
Literatura
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989. Československá psychologie, Praha, 2008, LII, č. 5, s. 480-492. ISSN 0009-062X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 s. ISBN 80-7315-115-4. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Klima třídy očima žáků a třídního učitele. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušová, D. (ed.) Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003. s. 176-181, 381 s. ISBN 80-7203-064-5. URL info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.