XS190 Initial teacher training 2

Faculty of Science
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Marta Farková, CSc. (seminar tutor)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Marta Farková, CSc.
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Fakulta výuku tohoto předmětu nezajišťuje. Před zapsáním předmětu si student musí dohodnout konkrétní činnost s vybranou institucí (typicky střední či základní školou nebo organizací zabývající se zájmovou činností mládeže) a projednat to s vedoucím učitelem praxe příslušného oboru. S ním si také dohodne počet kreditů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 39 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Praktický předmět uskutečňovaný na školách nebo ve volnočasových institucích za plného provozu, Předpokládá obsahovou znalost příslušného oboru a jeho vzdělávací aplikaci. Spočívá ve vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo v účasti na projektové, případně terénní výuce z daného oboru. Činnost studenta je kontrolována a hodnocena pedagogem příslušné instituce a vedoucím praxe příslušného oboru. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí s dalšími aspekty učitelského povolání.
Teaching methods (in Czech)
Praktické vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů nebo v účasti na projektové, případně terénní výuce z daného oboru s kontrolou pedagoga. Student se věnuje také provozním otázkám instituce.
Assessment methods (in Czech)
Praxe je hodnocena pedagogem příslušné instituce a vedoucím praxe příslušného oboru. Splnění požadavků student prokáže předložením Protokolu o zájmové a projektové praxi. Na základě protokolu a pohovoru pak bude udělován, u příslušného vedoucího učitele praxe na PřF MU, zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: 10D.
Credit evaluation note: Na počtu kreditů se student dohodne před zapsáním předmětu s vedoucím praxe příslušného oboru, student získá 1 kredit za 20 hodin činnosti s mládeží, maximálně může získat za tento předmět 3 kredity.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2019/XS190