Z0128 Terénní cvičení z krajinné ekologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Martin Culek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( B - AG ) || PROGRAM ( N - GK )
Náležité zvládnutí předmětu Krajinná ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dovedností z technik a metod terénního krajinně-ekologického výzkumu; během cvičení studenti detailně poznají středně velký segment krajiny.
Studenti jsou vedeni k pochopení a interpretování prostorových vazeb a vzájemných souvislostí mezi abiotickou a biotickou složkou krajiny i vlivem člověka;
Prakticky si ověřují teoretické poznatky a dovednosti v terénu;
Studenti si trénují týmovou i individuální odbornou činnost.
Osnova
 • 1. Exkurse do okolí ubytovny, orientace v terénu, seznámení s fyzickogeografickými i socioekonomickými rysy území. Tuto část si připravují sami studenti. Během trasy podrobně prezentují ekologická, biogeografická a krajinná témata i vyučující.
 • 2. Práce v terénu - nácvik využití bioindikačních vlastností rostlin.
 • Mapování využití krajiny (zpravidla ve dvojicích), návrhy na zlepšení stavu krajiny, výběr kostry ekologické stability krajiny.
 • 3. Stanovení základních rysů krajiny a jejich prvků (dle Formana, Godrona).
 • 4. Zpracování krajinného profilu (reliéf, substrát, potenciální a aktuální vegetace)
 • 5. Zpracování výsledků.
 • Vlastní průběh a obsah konkrétního terénního cvičení jsou odvislé od místa pobytu, místních možností a počasí.
Literatura
 • LIPSKÝ, Zdeněk. Krajinná ekologie : pro studenty geografických oborů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 129 s. ISBN 8071845450. info
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
 • FORMAN, Richard T. T. a Michel GODRON. Krajinná ekologie. Translated by Jan Těšitel. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN 8020004645. info
 • AMBROS, Zdeněk a Jan ŠTYKAR. Geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1999. 63 s. ISBN 8071573973. info
 • BUČEK, Antonín a Jan LACINA. Geobiocenologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 1999. 240 s. ISBN 8071574171. info
Výukové metody
Před začátkem vlastního cvičení si studenti přípravují a analyzují informace a podklady o území, kde se bude konat teréní cvičení - téma bude dohodnuto s vyučujícím nebo určeno vyučujícím.
Na vlastním terénním cvičení studenti provádí rekognoskaci krajiny a prezentují své připravené informace o území. Mapují, měří některé klimatické veličiny, sestavují poznámkový aparát. Zpravidla se pracuje ve skupinách.
Po skončení cvičení sestavují čistopis mapy, profil a doprovodné zprávy.
Metody hodnocení
Studenti si předem doma připraví své vystoupení na terénním cvičení -kvalitní splnění tohoto úkolu je podmínkou k zápočtu. K zápočtu studenti také předloží k nahlédnutí své vlastnoruční poznámky ze cvičení a odevzdají výsledky mapování včetně dvou zpráv -z mapování krajiny a komentář ke krajinnému profilu.
Informace učitele
Terénní cvičení se koná zpravidla na Moravě mimo Brno s ubytováním v místě cvičení. Terénní cvičení z krajinné ekologie může při menším zájmu studentů probíhat zároveň s předmětem Mapovací kurs a jednotlivé úkoly z obou předmětů se pak částečně časově, tématicky i prostorově prolínají. Letos, tj. v r. 2018 vyrážíme na centrální Šumavu! Megarašeliniště, obnova lesa přirozená i umělá po lýkožroutovém populačním výbuchu, čisté řeky, ledovcová jezera - jediná u nás - ovšem zkusíme proniknout i k těm bavorským a na Velký Javor - nejvyšší horu Šumavy. Pravděpodobně s námi pojede i můj doktorand Petr Vybral, takže odborná péče o studenty budu více než dobře zajištěna :-). Na toto cvičení se zpravidla jezdí 3. týden v květnu, to už bývá hezky a teplo, za 10 let jen 1x jsme chytili složitější počasí (tj. zapadli v Jeseníkách sněhem). Fyzičtí geografové - využijte tuto poslední možnost vyjet na terénní exkurzi a cvičení, navíc do atraktivního prostředí, které moc lidí z Brna nezná. Pozvěte i své kamarády a známé, pokud to bude aspoň trochu dávat smysl, mohu udělovat výjimky. Štykar, J., Ambroz, Z. jsou autory publikace Geobiocenologie I. Buček, A., Lacina J. jsou autory publikace Geobiocenologie II.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Z0128