Z0131 Sustainability - Trvalá udržitelnost

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 9:00–9:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0131/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 10:00–11:50 Z5,02004, A. Hynek
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/42, pouze zareg.: 0/42
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktická aplikace zásad trvalé udržitelnosti a environmentální bezpečnosti v regionální politice využitím geografických přístupů a postupů v konkrétních územích, regionech.Hlavní zaměření spočívá v hledání cesty mezi ochranou přírody a lidskými potřebami,příp. zájmy , která splňuje kritéria předběžné obezřetnosti, mezigenerační odpovědnosti, konkrétní odpovědnosti atd. Logem předmětu je ESPECT: ekonomická,sociální,politická,kulturní, environmentální/ekologická udržitelnost ve foucaultovském pojetí časoprostorově emergentní moci a odporu. Opírá se také o Millennium Ecosystem Assessment chápající krajinný ekosystém jako kapitál poskytující především služby nejen lidem.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: porozumět základním mezinárodním a českým dokumentům zabývajícím se udržitelností, kriticky posuzovat stav uplatňování politiky trvalé udržitelnosti v povodí Svitavy, analyzovat přírodní složky krajiny a lidské činnosti ve vybraném dílčím povodí Svitavy, získat terénní znalost přírodního, ekonomického, humánního a sociálního kapitálu vybraného povodí pro návrhy krajinných ekosystémových služeb, srovnávat praxi trvalé udržitelnosti ve zkoumaném povodí s obdobně velkými dílčími povodími řeky Dyje, tvořivě navrhovat na základě analýzy a výkladu opatření a cílů udržitelnosti změny splňující cíle strategického rámce ČR 2030
Osnova
 • Co je sustainability? Vymezení v mezinárodních dokumentech – Millenium Ecosystems Assessment, CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services), UNO: sustainable development goals (2015), Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Strategický rámec ČR 2030, Úřad vlády České republiky, Oddělení pro udržitelný rozvoj (2016), Framework and suggested indicators to measure sustainable development (OECD, 2013). Lidé a společnost – rodina a komunita, práce, nerovnosti, vzdělávání, zdraví, kultura Hospodářský model – úvod, hospodářské instituce, výzkum/vývoj/inovace, hospodaření se zdroji, infrastruktura, soustava veřejných financí. Odolné ekosystémy krajina a ekosystémové služby, biotická rozmanitost, voda v krajině, péče o půdu. Obce a regiony - (sub)urbanizace a rostoucí prostorová mobilita, regionální nerovnosti, nárůst významu nestátních aktérů a rozvoj komunit, kompetence územní veřejné správy pro udržitelný rozvoj sídel, adaptace sídel na změnu klimatu. Globální rozvoj - globální prostředí podporující udržitelný rozvoj, koherence politik. Dobré vládnutí – úvod, dlouhodobá efektivita vládnutí. Indikátory ke specifickým cílům strategického rámce Česká republika 2030. Regionální a lokální strategie, programy a projekty trvalé udržitelnosti. Terénní identifikace, aplikace GIS, dokumentace Lokální agenda 21, regionální politika, vyjednávání, role EIA a SEA. Ve cvičeních bude učivo aplikováno na 20 vybraných dílčích povodích Svitavy jednak studiem dostupných oficiálních, neoficiálních i imaginativních informačních zdrojů s jejich následnou interpretací a navazujícím terénním studiem založeným na znalostní bázi fyzické a humánní geografie. V terénním studiu je nezbytné plně respektovat pravidla bezpečnosti a etiky práce formulované Geografickým ústavem PřF MU.
Literatura
 • Heynen Nik,McCarthy James, Prudham Scott, and Robbins Paul. Neoliberal Environments.False promises and unnatural consequences. London and New York: Routledge, 2007.298 pp. ISBN 978-0-415-77149-8.
 • Alcamo, Joseph et al. Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Well-Being, Island Press, available at: www.millenniumassessment.org/en/Framework.aspx, 2003.
 • HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Vladimír HERBER a Christian SCHREFEL. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. Vienna: 17&4 Organisationsberatung, 2007. ISBN 978-3-9502304-0-6. info
 • FORSYTH, Tim. Critical political ecology : the politics of environmental science. London: Routledge, 2003. xvi, 320. ISBN 0415185637. info
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
 • WRIGHT, Richard T. a Bernard J. NEBEL. Environmental science :toward a sustainable future. 8th ed. Upper Saddle River: Pearson education, 2002. xix, 681 s. ISBN 0-13-032538-4. info
 • DALBY, Simon. Environmental security. London: University of Minnesota Press, 2002. xxxii, 239. ISBN 0816640262. info
 • RAO, Pinninti Krishna. Sustainable development : economics and policy. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers, 2000. xviii, 393. ISBN 0-631-20993-X. info
Výukové metody
přednášky, diskuse/debaty, brainstorming, skupinová/týmová práce, komunitní debaty, prezentace, výpočty a texty, grafické dovednosti, technologie GIS, závěrečná zpráva a návrhy zlepšení udržitelnosti v povodí kompetentním činitelům
Metody hodnocení
Metody k ověření plánovaných výstupů z učení: aktivní účast v rozpravě – 15%, terénní dokumentace – 15%, dílčí prezentace studia povodí – 40%, finální prezentace/závěrečný test – 30% osnova prezentací je dána sylabem, výběrem pro dané povodí terénní mapování, projekt trvalé udržitelnosti, průběžné prezentace, závěrečné hodnocení
Informace učitele

Výstupní znalosti, dovednosti, způsobilost:

propojení geografické způsobilosti a praktického řešení trvalé udržitelnosti na konkrétním projektu v rámci ČR v kontextu aplikace regionální politiky s přesahem do regionálních operačních programů podle metodiky EU. Znalosti:Lidé a společnost, hospodářský model, odolné krajinné ekosystémy, obce a komunity, globální rozvoj, dobré vládnutí. Dovednosti: použití postupů ESPECT, LANDEP, ODAPI, ANT, NRT a indikátorů udržitelnosti Způsobilosti: využít disciplinární geografické znalosti a postupy v konkrétních programech a projektech udržitelnosti podílem na stanovení jejích cílů a opatření v interdisciplinách a trandisciplinárních postupech. linking geographical capabilities and practical solutions to sustainability on a specific project within the Czech Republic in the context of regional policy application with overlapping into regional operational programs according to the EU methodology. Knowledge: People and society, economic model, resilient landscape ecosystems, communities and communities, global development, good governance. Skills: Using ESPECT, LANDEP, ODAPI, ANT, NRT, and sustainability indicators Geocapabilities: to use disciplinary geographic knowledge and practices in specific sustainability programs and projects by taking part in the definition of its objectives and measures in interdisciplinary and trans-disciplinary procedures.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Z0131

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 12:08, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému