Z0135c Úvod do studia planety Země-cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Holuša (cvičící)
Mgr. Lucia Pastíriková (cvičící)
Garance
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0135c/01: Čt 17:00–17:50 Z3,02045, J. Burianová, J. Holuša, L. Pastíriková
Z0135c/02: Čt 14:00–14:50 Z5,02004, J. Burianová, J. Holuša, L. Pastíriková
Z0135c/03: Čt 15:00–15:50 Z5,02004, J. Burianová, J. Holuša, L. Pastíriková
Z0135c/04: Čt 16:00–16:50 Z5,02004, J. Burianová, J. Holuša, L. Pastíriková
Předpoklady
NOW ( Z0135p Úvod do studia planety Země ) && ((! Z0135 Úvod do studia planety Země ) || ! NOWANY ( Z0135 Úvod do studia planety Země ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: studenti nemateřských oborů si mohou požádat prostřednictvím ISu o udělení výjimky
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přemětu je poskytnout studentovi přehled o vybraných astronomických, geodetických a geofyzikálních tématech, která mají bezprostřední vliv na mnohé geografické procesy a jevy odehrávající se v krajinné sféře Země. Část cvičení je zaměřena zejména na praktické výpočty.
Výstupy z učení
Student má základní poznatky z vybraných částí astronomie, geofyziky a geodézie ve vztahu k jejich důsledkům v podobě procesů a jevů v krajinné sféře Země. Má základní dovednosti týkající se použití vybraných algoritmů při řešení některých praktických výpočetních úloh. Hlavní důraz je kladen na pochopení následností procesu příčina - přenosový mechanismus - výsledek působení - geografické důsledky.
Osnova
 • 1. Úvod, práce s astronomickou ročenkou
 • 2. Měření vzdáleností na Zemi
 • 3. Polední výška Slunce
 • 4. Místní a pásmový čas
 • 5. Časová rovnice
 • 6. Délka dnů a nocí na Zemi
 • 7. Soumrakové jevy
 • 8. Extraterestrální insolace
Literatura
 • BRÁZDIL, Rudolf. Úvod do studia planety Země. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 365 s., [8. info
 • Strobach, Klaus. Unser Planet Erde. Ursprung und Dynamik. Berlin - Stuttgart: Gebrueder Borntraeger, 1991. 253 s.
 • HLAD, Oldřich a Jaroslav PAVLOUSEK. Přehled astronomie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. 427 s. ISBN 80-03-00160-9. info
 • OCHABA, Štefan. Geofyzika : základy fyziky Zeme a jej kozmického okolia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1986. 366 s. info
 • HVOŽDARA, Milan a Alina PRIGANCOVÁ. Zem - naša planéta. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 159 s. ISBN 8022400718. info
 • Thurman, Herold V. Trujillo, Alan P. Oceánografie. Praha: Computer Press. 2005. 479 s.
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení, ve kterých si student zopakuje látku a spočítá několik praktických příkladů. Tyto příklady spolu s teorií dále procvičuje také pomocí e-learningu.
Metody hodnocení
Procvičování látky probíhá formou e-learningu, výsledky se zapisují do poznámkového bloku (každý odpovědník je nutno splnit na požadovaný počet bodů). V průběhu semestru se píší 2 kontrolní testy, jejich hodnocení je součástí závěrečné zkoušky.
Informace učitele
Toto je část předmětu Úvod do studia planety Země zaměřená na cvičení. V hodinách cvičící zopakuje stručně teorii z přednášky a poté studenti sami procvičují praktické příklady - VHNODNÉ NOSIT SI KALKULAČKU A VYTIŠTĚNÉ HODNOTY Z HVĚZDÁŘSKÉ ROČENKY. Další procvičení (teorie, příklady) probíhá formou odpovědníků, jejichž výsledky se ukládají do poznámkového bloku (dána min. bodová hranice pro úspěšné splnění, možno skládat opakovaně). V rámci semináře se také budou psát dva kontrolní testy, jejichž hodnocení je součástí závěrečné zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno zapsat právě na začátku studia v 1. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.