Z0105 Rural geography

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (lecturer)
Mgr. Ljubomir Džingozov (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Timetable
Mon 10:00–11:50 Z3
  • Timetable of Seminar Groups:
Z0105/01: Thu 8:00–8:50 Z2, L. Džingozov
Prerequisites (in Czech)
KREDITY_MIN ( 100 ) || PROGRAM ( N - GK )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Rural Geography, Analysis of the basic characteristics of demographic development in a urban, suburban and provincial district in the Czech Republic. EU enlargement in agriculture and the WTO process. Agriculture and agricultural policy in the EU. The anticipated effects of the EUs Eastern enlargement. Active social policy as a chance for endogenous rural development.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Produkční strategie zemědělství a potravinářství v podmínkách tržního mechanismu 2.Koncepce agrární politiky na období po vstupem ČR do EU 3.Mimoprodukční funkce zemědělství, jejich nezastupitelný podíl na tvorbě krajiny a ŽP 4.Vývoj struktury podnikatelských subjektů v zemědělství a potravinářství 5.Sociálně ekonomické souvislosti vývoje zemědělství a potravinářství ve vesnickém sídelním prostoru 6.Vývoj zaměstnanosti v zemědělství, agrární trh práce, sociální vrstvení zem.stavu 7.Sociologie zemědělství a venkova - úvod 8.Působení urbanizace ne venkovské společenství 9.Instituce venkova, venkovská obec,venkovská a zemědělská rodina, obecní samospráva 10.Problémy českého venkova, periférní a nerozvojová území 11.Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 12.Programy obnovy venkova , program SAPARD. Operační program, HRDP 13.Ekologické uvědomění a chování v souvislosti s hodnotovou orientací zemědělců, principy trvale udržitelného zemědělství
Literature
  • Kolektiv:Sociologie venkova a zemědělství I. VŠZ Praha 1991
  • Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006. MZe ČR,1999, Praha
  • Zpráva o stavu zemědělství 1994-1999,Zelená zpráva. MZe ČR, Praha
  • HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální fondy :příprava na využívání strukturálních fondů Evropské unie v zemědělství ČR. Vyd. 1. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 52 s. ISBN 80-7105-182-9. info
  • Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. Edited by Vladimír Jeníček - Jaroslav Foltýn. [1. vyd.]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 130 s. ISBN 80-85368-94-3. info
  • SLEPIČKA, Alois. Přeměny venkova : /venkov našeho věku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 387 s. ISBN 8020500197. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/Z0105