C2500 Obecná chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2500/01: Út 8:00–11:50 03016, M. Nečas
C2500/02: Út 8:00–11:50 03016, M. Nečas
Předpoklady
Základní znalosti z obecné chemie, sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, rektifikace, sublimace, titační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek.
Osnova
  • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře. Organizace práce ve cvičení - laboratorní řád, pokyny pro vypracování protokolů. Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a keramika Kovy, plasty, guma, papír. Zahřívání, chlazení, míchání. Prostá destilace, frakční destilace. 2. Měření tlaku, zdroje vakua. Rektifikace, destilace za sníženého tlaku, sublimace, sušení, extrakce, vytřepávání, tenkovrstvá chromatografie. Měření, přesnost, správnost, platné číslice. Měření objemu kapalin a plynů. Váhy a vážení. Stanovení hustoty, indexu lomu, bodu tání. 3. Sklofoukačské práce, ukázka práce kvalifikovaného skláře, vlastní práce na sklářském kahanu, práce se sklem na Bunsenově kahanu. 4. Filtrace, vakuová filtrace, prostá destilace, měření objemů kapalin pipetou a byretou, příprava odměrného roztoku, výpočet koncentrace roztoku. 5. Vakuová destilace, rektifikace, extrakce na Soxhletově přístroji, sublimace a vytřepávání. Teplota tání, index lomu, vakuová odparka, zahřívání pod zpětným chladičem. 6. Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 7. Stanovení molární hmotnosti Mg a Al. 8. Destilace HCl. 9. Hřebíčková silice. Stanovení bodu tání 10. Aceton + toluen jednoduchá destilace. VSEPR 11. Aceton + toluen rektifikace. 12. Elektrodové potenciály. 13. Destilace za sníženého tlaku. 14. Zápočtová písemná práce, úklid laboratoře.
Literatura
  • Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie. 7. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021010126. info
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Informace učitele
Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou: a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit), b) úplné a pečlivé zápisy v laboratorním deníku o provedených experimentech včetně výpočtů, c) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací, d) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám, e) úspěšný test z laboratorní techniky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé anorganické chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.