C2200 Chemická syntéza - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
0/0/6. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miloš Černík, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
Ing. Alena Pálková (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalosti základů obecné, anorganické a organické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Základní cvičení preparativní chemie. Probrány jsou syntézy, vlastnosti a struktury jednoduchých anorganických a organických sloučenin jako jsou oxidy, halogenidy a další soli, kyseliny a jejich funkční deriváty a komplexní sloučeniny. Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit chemickou podstatu vybraných preparativních postupů a jaké technické vybavení je potřebné pro jejich syntézu.
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, laboratorní deník, vzorový výpočet úlohy. Podmínky zápočtu. Názvosloví anorganických a organických sloučenin. Chemická literatura.

  2. Ethylenacetal ethylesteru 3-oxobutanové kyseliny. Mechanismus AN na karbonylovou skupinu, azeotropní a vakuová destilace, práce s rotační vakuovou odparkou.

  3. Metody přípravy solí. Síran měďnatý. Jodid měďný. Mohrova sůl.

  4. Metody přípravy kyselin. Metody přípravy halogenidů. Kyselina trihydrogenboritá. Jodid ciničitý.

  5. Ethylenacetal 4,4-difenyl-4-hydroxy-2-butanonu. Extrakce, práce s rotační vakuovou odparkou, rekrystalizace.

  6. Metody přípravy koordinačních sloučenin. Chlorid hexaaquakobaltnatý.

  7. Chlorid hexaaminkobaltitý. Chlorid pentaammin-chlorokobaltitý. Tetraperoxochromičnan draselný.

  8. Metody přípravy solí. Acetylacetonátové komplexy kovů. Tenkovrstvá chromatografie.

  9. 3-Nitroacetofenon. Mechanismus SEAr, rekrystalizace, IČ spektrum.

  10. Kyselina benzoová. AN na dvojnou vazbu, práce s bezvodým rozpouštědlem, extrakce, sublimace.

  11. Metody přípravy oxidů. Oxid boritý. Trimethylester kyseliny borité. Tetrathiomolybdenan amonný.

  12. Ethyl-acetát. Esterifikace, destliace.

  13. 2-Hydroxy-5-methyl-2'-nitroazobenzen. Diazotace a kopulace, rekrystalizace, TLC.

  14. Zápočtový test. Nahrazování úloh dle rozpisu, úklid laboratoře.

Literatura
 • Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Návody ke cvičení z anorganické chemie. Brno, Masarykova univerzita, 2006, 80 s.
 • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
 • KLIKORKA, Jiří. Úvod do preparativní anorganické chemie. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974. 373 s. info
 • TANAKA, John a Steven L. SUIB. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 393 s. ISBN 0-13-841909-4. info
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. V úvodní hodině cvičení je probráno obecné téma přípravy některé ze základních tříd anorganických sloučenin. V následujícím cvičení jsou znalosti probraného tématu a také absolvovaných cvičení zkontrolovány testem. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny rovnice a výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena (omluvenky předány na studijní oddělení) a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu jsou: 1. odevzdání všech preparátů v dostatečném množství a čistotě, úplné a pečlivé zápisy v laboratorním deníku o provedených reakcích a experimentech včetně výpočtů. 2. Znalosti principů všech procvičených úloh a vlastností připravených látek. 3. Úspěšnost zápočtového testu nejméně na 50 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé Ústavu chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.