Z2011 Metody geografického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 115 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/115, pouze zareg.: 0/115
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami geografického výzkumu. V další výuce budou tyto metody a techniky jednak procvičovány, jednak na získané znalosti a dovednosti budou navazovat další disciplíny.
Osnova
  • 1.Obecná metodologie. Analýza ? syntéza, abstrakce ? determinace, indukce ? dedukce, pravděpodobnost, kauzalita, hypotéza, teorie, důkaz, vědecká diskuse. 2.Průzkum a výzkum. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu., pozorování, experiment, dokumentace. 3.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? vybavení a přístroje. 4.Terénní průzkum a výzkum ve FG ? pokrač. ? dokumentační body a jejich výběr, metody mapování v terénu, dálkový průzkum Země. 5.Terénní průzkum a výzkum v SEG 6.Statistická data pro geografický výzkum ? metody jejich digitálního a grafického zpracování, profily. 7.Modely v geografii ? grafická interpolace a extrapolace, prostorové rozdělení závislostí, stereogramy, blokdiagramy. 8.Kartografické postupy v geogr. výzkumu ? výběr vyjadřovacích metod, barvy, rastry, kartodiagramy. 9.Interpretace map ? mapy topografické, geografické a tématické ? rozsah využití. 10.Depozitní dokumentace ? archiválie a sbírky. 11.Práce s odbornou literaturou ? knihovny, mapové sbírky a jejich katalogy. 12. Laboratorní výzkum ? zaměření a vybavení laboratoří, přístrojové vybavení, technická obsluha. 13. Sestavení výzkumné zprávy ? stylistická struktura, grafická a fotografická dokumentace závěrů.
Literatura
  • Kříž,V., Schneider, B., Tolasz, R. (1994): Cvičení z meteorologie,
  • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. 2nd ed. London: Hodder Arnold, 2005. xvii, 653. ISBN 034088276X. info
  • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
  • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 2nd updat. and upgrad. ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xviii, 575. ISBN 0471372935. info
  • ROBINSON, Guy M. Methods & techniques in human geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xiv, 556 s. ISBN 0-471-96231-7. info
  • FRANKFORT-NACHMIAS, Chava a David NACHMIAS. Research methods in the social sciences. 5th ed. London: Arnold, 1996. xxii, 600. ISBN 0-340-66226-3. info
  • NOSEK, Miloš. Metody v klimatologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 433 s. info
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet písemnou formou, předpokladem je rovněž samostatná práce ve cvičeních
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.