C6890 Environ. aspekty průmyslových činností

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 kamenice
Předpoklady
Chemie životního prostředí I-III (doporučeně)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je získání základního přehledu o důsledcích antropogenních činností na životní prostředí. Studenti se seznámí s hlavními druhy technologií, jež ovlivňují životní prostředí. Kurs je zaměřen na porozumění hlavních technologických principů využívaných pro zajištění čistoty ovzduší, úpravu a čištění vod, zneškodňování odpadů. Pozornost bude věnována aktivnímu porozumění principů nejlepších dostupných technik a nejlepší možné environmentální praxi a také zneškodňování specifických typů odpadů jako jsou persistentní látky nebo odpady tyto látky obsahující. Studenti rovněž získají základní přehled o metodách využitelných pro sanace kontaminovaných půd a sedimentů.
Osnova
 • Antropogenní činnosti v prostředí – definice pojmů, rizika.
 • Hlavní druhy technologií ovlivňují životní prostředí.
 • Energetika – hlavní technologie, současný stav, alternativní zdroje.
 • Chemický průmysl.Petrochemický průmysl.
 • Železná a neželezná metalurgie, výroba koksu.
 • Dřevozpracující průmysl, výroba buničiny a papíru.
 • Potravinářský průmysl.
 • Doprava.
 • Zemědělství.
 • Hlavní technologie sloužící pro zajištění čistoty ovzduší – čištění spalin – odsiřování, denitrifikace, odlučování tuhých částic, úprava paliv, současný stav a perspektivy.
 • Úprava a čištění vod – mechanický, chemický, biologický způsob, technologické linky velkých a malých čistíren odpadních vod, kalové hospodářství.
 • Odpady – dělení, legislativa, hodnocení, způsoby likvidace – třídění, spalování, skládkování, solidifikace, další způsoby, bezodpadové technologie.
 • Likvidace persistentních látek a odpadů obsahujících tyto látky.
 • Sanace kontaminovaných půd a sedimentů. Fyzikální, chemické a biologické metody remediace.
Literatura
 • Kirk Othmer: Chemical technology and environment, I, II. ISBN 978-0-470-10540-5
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. praktická příručka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 130 s. ISBN 8024812452. info
 • SLIVKA, Vladimír, Vojtech DIRNER a Mečislav KURAŠ. Odpadové hospodářství. (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. 1. vyd. Praha: MŽP ČR, 2007. 179 s. ISBN 9788024816456. info
 • ELLIOTT, David. Energy, society and environment : technology for a sustainable future. 1st pub. London: Routledge, 1997. xxv, 252. ISBN 0415145074. info
 • KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994. 241 s. ISBN 8085087324. info
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Přednášky jsou v úplné verzi k dispozici na internetu (recetox.muni.cz)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.