XS120 Analyticko-didaktické praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaromír Hališka (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Didaktickou analýzou ukázek vyučovacích jednotek nebo vybraných jejich částí, zprostředkovaných pomocí záběrů videokamery z klinických škol, a podrobnou metodickou analýzou konkrétních příkladů z praxe formou praktických cvičení vést kandidáty učitelství matematiky a přírodovědných předmětů
1. k racionálnímu chápání a osvojování žádoucích vědeckých poznatků z psychodidaktiky aj. vybraných vědních disciplin jako základu tvorby vytypovaných profesních (klíčových) kompetencí učitele SŠ a
2. ke způsobům jejich používání v praxi.
Osnova
 • Na videoukázkách výuky, pořízených na klinických školách (prezentovaných vcelku i po částech ) budou studenti
 • - vyhledávat a hodnotit výskyt předem vytypovaných pedagogickopsychologických jevů (zadá předem vyučující)
 • - samostatně vyhledávat podle vlastního uvážení výskyt těch jevů, které je svou účinností či naopak neúčinností zaujaly, zdůvodňovat svůj názor
 • - analyzovat, jak(é) učitel vytvářel podmínky pro existenci žádoucích pedagogicko-psychologických jevů (viz přílohy Záznam, Klíčové kompetence)
 • - hlouběji poznávat a analyzovat konkrétní edukační situace, pokoušet se o zobecňování pro praktický transfer do možných nově vzniklých situací
 • Dále budou studenti v konfrontaci s videoukázkami vedeni k umění řešit v budoucí praxi didaktické problémy, jako je např.:
 • 1) stanovení cílů výuky -kognitivních (vzdělávacích – co a jak se má žák naučit)
 • -afektivních (postojových) - jak lze ovlivnit postoje žáků, jejich hodnotovou orientaci, prožitek úspěchu apod.)
 • -psychomotorických (výcvikových – které psychomotorické dovednosti může žák získat, např. práce s přístrojem, aj.)
 • 2) kontrola jejich dosahování (způsobů ověřování splnění cílů), a stanovování závěrů z toho vyplývajících pro další práci s žáky
 • 3) vyvolání zájmu o učivo, motivace, udržení pozornosti během výuky
 • 4) vytváření správného vztahu učitel – žák, tvorby třídního klimatu
 • 5) správného využití pomůcek
 • 6) efektivní použití vybraných didaktických principů
 • 7) aktivního zapojení žáků do výuky
 • 8) smysluplné používání povzbuzení, odměn a trestů aj.
 • Praktikum bude dále zaměřeno na výcvik a tvorbu těch profesních dovedností, pro něž nejsou, podle dříve provedených průzkumů, dostatečně v průběhu studia na VŠ dosud připravováni. Jsou to zejména, vedle výše uvedených, následující činnosti:
 • - cílevědomá volba vyučovacích metod a forem, jejich efektivní realizace
 • - správné využití způsobů transmisivní a konstruktivní výuky, jejich účelná kombinace
 • - diagnostikování průběhu a výsledků edukačního procesu
 • - vedení žáků k efektivnímu učení z textu a učení praxí
 • - uplatnění individuálního přístupu k žákům, rozvoj samostatnosti, kooperace, kreativity
 • - umění pedagogické komunikace
 • - reakce učitele na neočekávaný vývoj výuky a chování žáků
 • - způsoby a možnosti vyhledávání talentů, práce s nimi
 • - spojování obsahu výuky s praxí (životem) aj.(viz Záznam)
Výukové metody
Střídání hromadného způsobu práce (analýza shlédnutých ukázek – záběrů z výuky, diskuze), s prací ve skupinách (názory, návrhy na řešení).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.