Bi7410 Protein Engineering

Faculty of Science
spring 2012 - acreditation

The information about the term spring 2012 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Eva Šebestová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Během kurzu získají studenti základní přehled o metodách proteinového inženýrství a biofyzikálních technikách využívaných ke strukturní a funkční charakterizaci nově upravených proteinových variant. Na základě záskaných informací by studenti měli porozumět dvěma základním přístupů proteinového inženýrství, racionálnímu designu a řízené evoluci, a umět rozhodnout za jakých podmínek lze daný přístup proteinového inženýrství použít. Studenti by dále měli získat přehled o bioinformatických nástrojích používaných pro identifikaci nových putativních enzymů v genomových databázích, o izolaci příslušných genů z hostitelských organismů a metodách exprese a purifikace rekombinantních proteinů. Na konci kurzu by studenti měli být schopni rozhodnut jakou metodu použít pro selekci pozitivních enzymových variant s konkrétní vylepšenou vlastností z připravených mutantních knihoven a rovněž vybrat nejvhodnější biofyzikální techniku pro charakterizaci správného strukturního uspořádání, termostability a aktivity enzymů.
Syllabus (in Czech)
 • 1.Proteosyntéza, struktura proteinů, funkce proteinů, strukturně-funkční vztahy
 • 2.Identifikace putativních enzymů v genomových databázích - bioinformatická analýza
 • 3.Izolace genů z hostitelských organismů, klonování, příprava rekombinantních proteinů, přehled hostitelský organismů, exprese proteinů
 • 4. Purifikace proteinů – přehled chromatografických technik
 • 5. Strukturní charakterizace proteinů – přehled spektroskopických technik pro analýzu sekundární a terciální struktury proteinů
 • 6. Analýza kvarterní struktury proteinů
 • 7. Enzymy, enzymová katalýza, faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí
 • 8. Aplikační využití enzymů, strategie proteinového inženýrství
 • 9. Racionální design – předpověď struktury mutantního enzymů, hodnocení efektu mutace na strukturu a funkci enzymů
 • 10. Molekulárně biologické metody proteinového inženýrství
 • 11. Řízená evoluce, screening mutantních variant
 • 12. Příklady využití proteinového inženýrství pro vylepšení katalytické účinnosti a stability enzymů
Teaching methods (in Czech)
Přednášky-teoretická příprava, diskuze aktuálního tématu
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.