C6800 Multinukleární NMR spektroskopie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 16:00–17:50 A12-311
Předpoklady
Základní znalosti obecné chemie s důrazem na chemickou vazbu, strukturu a symetrii molekul a protonovou a 13C NMR spektroskopii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V přednášce jsou diskutovány základní měřitelné veličiny NMR spekter, jako stínící konstanty a chemické posuny, skalární interakční konstanty a relaxační časy. Dále jsou zdůrazněny vlivy chemických a fyzikálních faktorů, strukturních parametrů a vliv chemické výměny na hodnoty těchto veličin. Praktické příklady a problémy jsou uvedeny z oblasti multinukleární NMR spektroskopie anorganických látek.

Studenti se v tomto kurzu naučí:
Určit prvky symetrie v molekule a předpovědět počet očekávaných signálů ve spektrech přítomných NMR aktivních jader.
Odhadnout přibližnou hodnotu chemického posunu ve spektru sledovaného jádra v závislosti na struktuře molekuly a elektronickém okolí jádra.
Určit očekávanou multiplicitu signálu sledovaného jádra v závislosti na interakci s okolními jádry.
Odhadovat přibližnou velikost interakčních konstant v závislosti na vazebných a strukturních poměrech v molekule.
Posoudit jaderné, elektronické a strukturní vlivy na relaxační rychlosti jader.
Posoudit vliv chemických a fyzikálních faktorů a strukturních parametrů na možnost chemické výměny a ovlivnění počtu a tvaru signálů ve spektrech.
Osnova
 • 1. Historický úvod. Základní pojmy: jaderný spin, magnetický moment, magnetogyrický poměr, isotopické zastoupení, magnetizace, populace, Larmorova frekvence.

  2. Stínící konstanta, diamagnetické a paramagnetické stínění, Ramseyův vzorec. Lokální a nelokální vlivy. Chemický posun, referenční standardy. Rozsah chemických posunů.

  3. Parametry ovlivňující stínící konstantu: oxidační číslo, koordinační číslo, náboj, symetrie, HOMO-LUMO rozštěpení, elektronegativita, normální a inverzní halogenová závislost, nefelauxetická a spektrochemická řada.

  4. Korelace chemických posunů s vazebnými délkami, úhly, UV maximy, IR silovými konstantami, Hammetovými sigma konstantami.

  5. Vlivy na chemický posun: isotopové efekty, SIIS, magnetická anisotropie chemických skupin, teplota, rozpouštědlo, ASIS.

  6. Satelitní signály, isotopomery, výpočet isotopického zastoupení.

  7. Chemická ekvivalence a symetrie molekul. Prochirální a C2 skupiny. Homotopická, enantiotopická, diastereotopická a heterotopická jádra. Chirální rozpouštědla, posuvová činidla.

  8. Dipolární interakce. NMR spektroskopie v pevné fázi.

  9. Skalární interakce. Interakční konstanta, Diracův model, Pople-Santryho vzorec, redukovaná interakční konstanta. Vlivy na interakční konstantu: s-charakter, hybridizace, elektronegativita, koordinační číslo, vazebné úhly, dihedrální úhly, Karplusova rovnice.

  10. Konstrukce multipletů. Notace spinových systémů. Jednoduché spinové systémy: AB, ABX, AA'X, AA'XX'. Simulace spekter.

  11. Relaxace. Relaxační časy T1 a T2. Korelační čas. Extreme narrowing limit. Inversion Recovery a Spin Echo metody.

  12. Relaxační mechanizmy: dipolární, anisotropie chemického posunu, spinová rotace, skalární relaxace, kvadrupolová, paramagnetická. NOE.

  13. Dynamická NMR spektroskopie. Chemická výměna. Ekvivalentní a neekvivalentní systémy. Simulace dynamických NMR spekter.

Literatura
 • NMR and the periodic table. Edited by Robin Kingsley Harris - Brian E. Mann. London: Academic Press, 1978. 459 s. ISBN 0123276500. info
 • MACOMBER, Roger. A complete introduction to modern NMR spectroscopy. New York, USA: John Wiley and Sons, 1998. 382 s. ISBN 0471157368. info
 • FRIEBOLIN, Horst. Basic one- and two-dimensional NMR spectroscopy. 3. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 385 s. ISBN 3527295135. info
 • BRAUN, Siegmar, Hans - Otto KALINOWSKI a Stefan BERGER. 150 and more basic NMR experiments :a practical course. 2nd exp. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 595 s. ISBN 3-527-29512-7. info
 • Two-dimensional NMR spectroscopy :applications for chemists and biochemists. Edited by William R. Croasmun - Robert M. K. Carlson. 2nd ed. New York: VCH Publishers, 1994. xxii, 958. ISBN 1-56081-664-3. info
 • SANDERS, Jeremy K. M. Modern NMR spectroscopy : a workbook of chemical problems. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1993. 127 s. ISBN 0198558120. info
 • BREITMAIER, Eberhard. Structure elucidation by NMR in organic chemistry : a practical guide. Translated by Julia Wade. Chichester: John Wiley & Sons, 1993. 265 s. ISBN 0471933813. info
 • HÁJEK, Milan. Kvantitativní FT NMR spektroskopie v chemické praxi. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 164 s. ISBN 8020000968. info
 • SCHRAML, Jan. Dvourozměrná NMR spektroskopie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 130 s. info
 • DEROME, Andrew E. Modern NMR techniques for chemistry research. Oxford: Pergamon, 1987. xvii, 280. ISBN 0-08-032513-0. info
 • GOLJER, Igor a Tibor LIPTAJ. Nové metódy FT NMR spektroskopie kvapalín. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1986. 181 s. info
 • WEHRLI, F. W. a T. WIRTHLIN. Interpretation of carbon-13 NMR spectra. London: Heyden, 1980. 310 s. ISBN 0-85501-207-2. info
 • FARRAR, Thomas C. a Edwin D. BECKER. Pulse and Fourier Transform NMR : Introduction to Theory and Methods. New York: Academic Press, 1971. 115 s. info
Výukové metody
Přednáška sestává ze 14 lekcí po 50 minutách. Materiály k přednášce, jako jsou prezentace, doporučené články z literatury, tabulky, jsou vloženy do ISu. V relevantních případech se stávají součástí kurzu i přednášky hostujících profesorů v programu INNOLEC.
Metody hodnocení
Během semestru jsou zadány 3 hodnocené domácí úkoly. Na konci semestru každý student přednese krátkou prezentaci na vybrané téma z NMR spektroskopie. Písemná závěrečná zkouška hodnocena max. 100 body, minimum dosažených bodů je 50. Váhy hodnocení: závěrečná zkouška 75%, domácí úlohy 15%, prezentace 10%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://nmr.sci.muni.cz/
Zkouška bude zaměřena zejména na následující vědomosti: Určení počtu chemicky a magneticky neekvivalentních atomů v molekule a očekávaný počet signálů ve spektru. Odhad trendu chemických posunů v sérii sloučenin. Výpočet zastoupení jednotlivých isotopomerů, intenzita a multiplicita satelitních signálů. Určení počtu a odhad velikosti interakčních konstant a jejich trendu v sérii sloučenin. Určení struktury multipletu a relativních intenzit jeho linií. Určení vlivu chemické výměny v molekule na počet a tvar signálů ve spektru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:18, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému