C5965 Selected methods and techniques of conservation

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (lecturer)
Ing. Ivo Štěpánek (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable
Thu 10:00–11:50 AK1
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Oblouková a jiskrová spektrometrie s fotoelektrickou a fotografickou detekcí, kvalitativní analýza, vyhodnocení emisních spekter. 2. Indukčně vázané plazma pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii (ICP-OES a ICP-MS). 3. Laserová ablace a emisní optická spektrometrie s laserovou jiskrou (LIBS) pro lokální mikroanalýzu. 4. Základy hmotnostní spektrometrie s laserovou mikrosondou (LAMMA) a iontovou mikrosondou (SIMS). 5. Doutnavý výboj v analýze povrchů - Grimmova výbojka pro optickou emisní a hmotnostní spektrometrii. 6. RTG spektrometrie, vznik primárního a fluorescenčního záření, absorpční RTG spektrometrie. 7. Energodisperzní a vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie, aplikace. 8. RTG spektrometrie s buzením záření elektrony (mikrosonda, rastrovací elektronový mikroskop) a ionty (PIXE). 9. Elektronová spektrometrie ESCA, spektrometrie Augerových elektronů. 10. Analytické metody založené na rozptylu a absorpci protonů a neutronů. 11. Ramanova laserová spektrometrie pro lokální mikroanalýzu. 12. Rtg difrakce, práškové metody
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/C5965