G9541 Petrografie v zemědělství

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bajer (přednášející), doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončení bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Horniny ČR jako mateční půdotvorný substrát, chemismus hornin, obsahy hlavních živin, zvětrávání hornin, zvětrávací koeficienty, obsahy rizikových prvků meliorační suroviny, bazické silikátové moučky, zemědělské karbonáty (vápence), bentonity a montmorillonitové jíly, půdní fyzikálněchemické vlastnosti, zrnitostní analýzy, sorpční komplex půd, využití v lesnické a zemědělské praxi. Seznámení s možnostmi využití petrologických a geologických dat při použití některých přírodních horninových surovin jako melioračních či hnojících materiálů v zemědělské a lesnické praxi. Prezentace, pro geologa netradičního pohledu na horninu, jako na půdotvorný materiál.
Osnova
  • 1.-2. Hornina jako půdotvorný materiál, horniny ČR jako matečné půdotvorné substráty. 3. Chemické vlastnosti hornin důležité pro klasifikaci půdotvorných hornin. Obsahy hlavních živin v horninách ČR. 4. Zvětrávání hornin, zvětrávací koeficiety používané v zemědělské a lesnické praxi pro charakteristiku hornin jako půdotvorných substrátů 5. Charakteristika a obsahy nežádoucích (rizikových) látek v horninách, rizikové prvky. 6. Meliorační (pomocné půdní) suroviny, zemědělské karbonáty (vápence). 7.-9. Bazické silikátové moučky a jejich využití v zemědělské a lesnické praxi. 10. Bentonity a montmorillonitové jíly a jejich využití v zemědělské a lesnické praxi. 11. Vliv půdotvorných substrátů (hornin) na fyzikální vlastnosti (zrnitostní analýzu) půd. 12. Vliv půdotvorných substrátů na množství a formu humusu a půdní sorpční komplex. 13.-14. Zahraniční a české zkušenosti s využíváním pomocných melioračních surovin v zemědělské a lesnické praxi zalesňování extrémních půdních stanovišť, zmírňování dopadu kyselých atmosférických depozic atd..
Metody hodnocení
Přednáška ukončená kolokviem
Informace učitele
Literatura: J. Stejskal (1967): Zemědělská geologie, SZN Praha J. Stejskal J. Husenica B. Hruška O. Brunclík (1968): Lesnická geologie, Praha
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.